“Hướng dẫn đánh giá môi trường” sửa đổi đối với điện gió và mặt trời, yêu cầu rõ ràng giải thích trước cho người dân

“Hướng dẫn đánh giá môi trường” sửa đổi đối với điện gió và mặt trời, yêu cầu rõ ràng giải thích trước cho người dân

  Ngày 11 tháng 10, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã tổ chức cuộc họp chung của Ủy ban tư vấn đánh giá môi trường để thảo luận về việc sửa đổi “Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường của các nhà máy điện”, trong đó tóm tắt các thủ tục đánh giá tác động môi trường của các nhà máy điện. nhà máy điện. Đây là lần sửa đổi đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2020 và bao gồm việc xem xét các yêu cầu về thang đánh giá đối với các dự án phát điện gió do sửa đổi Lệnh thực thi Đạo luật đánh giá tác động môi trường được thực hiện vào tháng 10 năm 2021.

  (Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

  Thay đổi số lượng thông báo đánh giá môi trường
  (nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

   Trong sửa đổi Lệnh thực thi Đạo luật đánh giá tác động môi trường, liên quan đến yêu cầu về quy mô đối với các dự án phát điện gió trên bờ, quy mô của các dự án Loại 1 sẽ được tăng từ ``10.000 kW trở lên'' lên ``50.000 kW trở lên ,'' và quy mô các dự án Loại 2 sẽ được tăng lên ``0,75 kW trở lên.'' Tiêu chuẩn đã được nâng từ ``10.000 kW trở lên nhưng dưới 10.000 kW'' lên ''37.500 kW trở lên và dưới 50.000 kW.'' Theo đó, các biện pháp chuyển tiếp cần thiết đã được thiết lập cho các dự án (0,75 kW trở lên và dưới 37.500 kW) không phải tuân theo thủ tục đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

   Về biện pháp chuyển tiếp, đối với các dự án đã bắt đầu thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường trước ngày thực thi thì thủ tục đánh giá tác động môi trường trước khi sửa đổi sẽ được áp dụng. Ngoài ra, trong giai đoạn chuyển tiếp (31 tháng 10 năm 2021 đến 30 tháng 9 năm 2022), các dự án chưa bắt đầu thủ tục đánh giá tác động môi trường trước ngày thực thi và sẽ không đủ điều kiện do yêu cầu về quy mô tăng lên sẽ bị đánh giá bởi Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và nếu cần thiết sẽ áp dụng thủ tục đánh giá tác động môi trường tương đương với dự án Loại 2.

   Ngoài ra, hướng dẫn sửa đổi được đề xuất nêu rõ rằng trong những năm gần đây, đặc biệt đối với việc xây dựng các nhà máy điện mặt trời và sản xuất điện gió, có nhiều địa điểm phù hợp ở những khu vực môi trường tự nhiên còn nguyên, chưa có nhiều biến đổi của con người hoặc ở những khu vực dễ bị thiên tai. , do chính quyền địa phương và người dân ngày càng quan tâm đến tác động môi trường, nên đề cương kế hoạch kinh doanh và tác động môi trường dự đoán phải được giải thích cẩn thận trước khi ban hành văn bản xem xét.

  Zalo
  Hotline