Tỉnh Kagawa/Kế hoạch thúc đẩy khử cacbon tại cảng Takamatsu Kế hoạch giảm 33% lượng khí thải CO2 trong năm tài chính 2025 so với năm tài chính 2013

Tỉnh Kagawa/Kế hoạch thúc đẩy khử cacbon tại cảng Takamatsu Kế hoạch giảm 33% lượng khí thải CO2 trong năm tài chính 2025 so với năm tài chính 2013

  Vào ngày 10, tỉnh Kagawa đã công bố ``Kế hoạch thúc đẩy khử cacbon tại cảng Takamatsu'' (dự thảo). Các chỉ số hiệu suất chính (KPI) được đặt ra cho từng lĩnh vực nỗ lực và các mục tiêu bằng số được đưa vào cho ngắn hạn (2025), trung hạn (2030) và dài hạn (50 năm). Lượng khí thải carbon dioxide (CO2) sẽ giảm dần xuống còn 44.000 tấn trong năm tài chính 2025, giảm 33% so với mức của năm tài chính 2013 và 35.000 tấn, giảm 46% trong năm tài chính 2030, với mục tiêu đạt mức 0 vào năm 2050.

  Kế hoạch thúc đẩy quá trình khử cacbon tại cảng cho Cảng Takamatsu (Thành phố Takamatsu) bao gồm các nỗ lực khử cacbon cho nhà ga cũng như các hoạt động hậu cần được thực hiện thông qua nhà ga (vận tải biển, vận tải xe tải, nhà kho, v.v.) và việc sử dụng cảng. Dự án bao gồm các nỗ lực liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp ven biển thực hiện các hoạt động sản xuất (công nghiệp hóa chất, công nghiệp sản xuất kim loại màu, công nghiệp sản xuất máy móc và thiết bị, v.v.), cũng như các biện pháp hấp thụ tận dụng hệ sinh thái carbon xanh .

  Chúng tôi mong muốn chuyển từ năng lượng có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch thông thường sang nhiên liệu năng lượng thế hệ tiếp theo. Người ta ước tính rằng nếu toàn bộ hydro được mua vào năm 2050 thì nhu cầu hàng năm sẽ khoảng 6.500 tấn và sẽ cần 5 bể chứa (mỗi bể 2.500 mét khối). Nếu toàn bộ lượng này được mua dưới dạng amoniac, nhu cầu dự kiến ​​sẽ đạt khoảng 42.400 tấn mỗi năm, đòi hỏi hai bể chứa (mỗi bể 22.000 mét khối).

  Ngoài các mục tiêu bằng số KPI, tỷ lệ sử dụng thiết bị xử lý hàng hóa ít carbon và không có carbon sẽ được nâng lên 75% vào năm 2030 và 100% vào năm 2050. Các ý kiến ​​sẽ được lấy cho đến ngày 9 tháng 5, với mục tiêu xây dựng kế hoạch vào tháng 9.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:         https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:         https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline