Nông nghiệp năng lượng mặt trời canh tác cần có "giấy phép chuyển hướng đất nông nghiệp", nhưng 90% đã không nộp sau khi chứng nhận FIT

Nông nghiệp năng lượng mặt trời canh tác cần có "giấy phép chuyển hướng đất nông nghiệp", nhưng 90% đã không nộp sau khi chứng nhận FIT

    Nông nghiệp năng lượng mặt trời canh tác cần có "giấy phép chuyển hướng đất nông nghiệp", nhưng 90% đã không nộp sau khi chứng nhận FIT

    Tình hình cấp chứng nhận FIT cho điện mặt trời kiểu nông nghiệp áp suất thấp

    Hóa ra số lượng hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp mà các doanh nghiệp cần nộp cho Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp để "phát điện bằng năng lượng mặt trời cho nông nghiệp điện áp thấp" được chứng nhận bởi FIT (Biểu giá mua điện) đã chậm lại. Các dự án FIT kiểu nông nghiệp phải xin và nộp giấy phép chuyển đổi đất nông nghiệp trong vòng ba năm kể từ năm phê duyệt. Tuy nhiên, trong số 3.559 nhà máy điện mặt trời nông nghiệp điện áp thấp từ 10 đến 50 kilowatt đã được hệ thống FIT phê duyệt trong năm tài chính 2020, 3.216 (tính đến tháng 11 năm ngoái), tương đương khoảng 90%, đã không nộp giấy phép chuyển đổi. Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng có kế hoạch điều tra nguyên nhân và tăng số lượng đệ trình, nhưng có khả năng chứng nhận sẽ bị thu hồi sau ba năm.

    Zalo
    Hotline