Dự luật ngân sách bổ sung của Chính phủ/năm tài chính 2019 phân bổ 1,5 nghìn tỷ yên chi tiêu quốc gia cho các biện pháp tăng tốc trong 5 năm nhằm xây dựng khả năng phục hồi

Dự luật ngân sách bổ sung của Chính phủ/năm tài chính 2019 phân bổ 1,5 nghìn tỷ yên chi tiêu quốc gia cho các biện pháp tăng tốc trong 5 năm nhằm xây dựng khả năng phục hồi

  Trong ngân sách bổ sung năm 2023 đã được Nội các phê duyệt vào ngày 10, chính phủ đã dành 1,5188 nghìn tỷ yên chi tiêu quốc gia cho năm thứ tư của ``các biện pháp tăng tốc trong 5 năm để ngăn chặn, giảm nhẹ thiên tai và khả năng phục hồi của quốc gia.'' Chi phí của dự án, bao gồm FILP, v.v., sẽ là 2,356 nghìn tỷ yên. Trong số tiền này, 1.302,2 tỷ yên kinh phí quốc gia (2.003,5 tỷ yên chi phí dự án) sẽ được đảm bảo cho các chi phí liên quan đến công trình công cộng. Số tiền được ghi nhận còn bao gồm `` Cơ sở ứng phó khẩn cấp khả năng phục hồi quốc gia '' (300 tỷ yên), được thành lập như một khuôn khổ riêng cho các biện pháp tăng tốc trong 5 năm trong bối cảnh giá nguyên liệu và hàng hóa tăng vọt hiện nay.

  Các biện pháp tăng tốc trong 5 năm dự kiến ​​quy mô dự án là 15 nghìn tỷ yên (chi tiêu quốc gia vào khoảng giữa 7 nghìn tỷ yên) trong 5 năm. Nhìn vào tiến độ của các biện pháp từ năm thứ 1 đến năm thứ 3 (2021 đến 2023), quy mô tích lũy của dự án cho đến nay là khoảng 9,88 nghìn tỷ yên và chi tiêu quốc gia là khoảng 5,02 nghìn tỷ yên (trong đó khoảng 4,5 nghìn tỷ yên là liên quan đến các dự án công trình công cộng).・15 nghìn tỷ yên). Thêm vào đó là số

  tiền được phân bổ trong dự luật ngân sách bổ sung hiện tại (không bao gồm khoản trợ cấp ứng phó khẩn cấp phục hồi quốc gia), quy mô của dự án sẽ vào khoảng 11,8 nghìn tỷ yên (khoảng 6,2 nghìn tỷ yên trên cơ sở chi tiêu quốc gia).

  Chi phí dự án theo lĩnh vực được ghi nhận là chi phí cho các biện pháp tăng tốc trong 5 năm là: ▽Các biện pháp chống lại thiệt hại do gió, lũ lụt và động đất quy mô lớn = 1,82 nghìn tỷ yên (chi tiêu quốc gia 1,1721 nghìn tỷ yên) ▽Các biện pháp chống lão hóa = 481,8 tỷ yên (292,8 tỷ yên) ▽ Khuyến mãi số hóa = 54,1 tỷ yên (53,9 tỷ yên).

  Theo cơ quan chính phủ, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch ghi nhận số tiền lớn nhất (1,1079 nghìn tỷ yên trong chi tiêu quốc gia), tiếp tục so với năm trước. Trước những tác động của biến đổi khí hậu, chúng tôi đang thúc đẩy các sáng kiến ​​"kiểm soát lũ lụt đầu nguồn" với sự cộng tác của tất cả các bộ liên quan. Chúng tôi sẽ phát triển các biện pháp để loại bỏ các liên kết còn thiếu trên các con đường tiêu chuẩn cao và thực hiện các biện pháp nhằm giải quyết tình trạng cũ kỹ của cơ sở hạ tầng quan trọng.

  Số tiền ngân sách liên quan đến khả năng phục hồi quốc gia, bao gồm các dự án không phải là biện pháp tăng tốc trong 5 năm, là 1.949,6 nghìn tỷ yên trong chi tiêu quốc gia (3.076,9 tỷ yên trên cơ sở chi phí dự án). Trong đó, chi phí liên quan đến công trình công cộng sẽ là 1.416,5 tỷ yên (2.134,1 tỷ yên).

  Để vững bước trên con đường xây dựng một quốc gia kiên cường, chính phủ sẽ nỗ lực thực hiện dự toán chi phí phù hợp, đặt ra tiến độ xây dựng và tiêu chuẩn hóa thời gian xây dựng khi thực hiện ngân sách. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng linh hoạt nghĩa vụ nợ kho bạc quốc gia.

  Zalo
  Hotline