Cuộc họp chuyên gia của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch/Sử dụng CCUS có hiệu quả để đảm bảo hệ thống xây dựng, kỳ vọng vào việc quản lý địa điểm phù hợp

Cuộc họp chuyên gia của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch/Sử dụng CCUS có hiệu quả để đảm bảo hệ thống xây dựng, kỳ vọng vào việc quản lý địa điểm phù hợp

  Cuộc họp chuyên gia của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch/Sử dụng CCUS có hiệu quả để đảm bảo hệ thống xây dựng, kỳ vọng vào việc quản lý địa điểm phù hợp


  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch đã tổ chức cuộc họp lần thứ 4 của hội đồng chuyên gia “Nhóm nghiên cứu cải thiện môi trường cho ngành xây dựng bền vững” vào ngày 16 (() có hiệu quả.” Đó là một hình thức thể hiện sự mong đợi đối với chức năng của CCUS có thể dẫn đến việc "trực quan hóa" hệ thống xây dựng. Lưu ý rằng Luật Kinh doanh Xây dựng buộc các nhà thầu chính hướng dẫn các nhà thầu phụ trong một chừng mực nhất định, nên cần yêu cầu các nhà thầu chính quản lý giờ làm việc theo giới hạn trên của việc làm thêm giờ với các hình phạt cũng đã được chỉ ra.


  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã làm rõ nội dung trao đổi ý kiến ​​không được tiết lộ của các thành viên ủy ban. Về hướng sử dụng CCUS để trực quan hóa hệ thống xây dựng, ông nói, "Mọi thành viên của ủy ban đều đồng ý." Có một thực tế là không thể quản lý đúng cách trang web có nhiều kỹ thuật viên đến và đi với khuôn khổ hiện có chẳng hạn như tạo sổ cái hệ thống xây dựng. Kỳ vọng đã được nâng lên để mở rộng phạm vi sử dụng CCUS như một công cụ CNTT để tối ưu hóa và hợp lý hóa quản lý tại chỗ.


  Cũng có ý kiến ​​đề xuất sử dụng CCUS để trực quan hóa thông tin quản lý lao động như lương, ngày nghỉ của kỹ thuật viên, năng lực của kỹ thuật viên và kết quả đánh giá về chất lượng công trình của công ty cho bên đặt hàng. Nếu bên đặt hàng nắm bắt được đánh giá của kỹ thuật viên và của công ty thì mới mong có động lực thanh toán số tiền hợp đồng phù hợp và nâng cao chất lượng.


  Về cơ cấu thầu phụ nhiều tầng lớp, có ý kiến ​​cho rằng cần làm rõ nguyên nhân bằng cách tập trung vào ưu đãi của nhà thầu chính. Ví dụ, ông chỉ ra rằng nếu trách nhiệm của nhà thầu chính đối với công việc thô do nhà thầu phụ thực hiện lớn hơn, thì nhà thầu chính sẽ cần phải quản lý nhà thầu phụ một cách hợp lý và đương nhiên sẽ có động cơ để tránh phân lớp.


  Điều đó cho thấy nếu kiểm soát được lượng chi phí phát sinh do sự thiếu quan tâm của nhà thầu chính trong khuôn khổ của hệ thống pháp luật thì sẽ dẫn đến việc điều chỉnh những tác hại của đa tầng. Một số lập luận rằng việc bắt buộc nhà thầu chính hướng dẫn các kỹ thuật viên được thầu phụ không vượt quá giới hạn trên của thời gian làm việc ngoài giờ có thể tạo động lực để tránh phân lớp theo nghĩa trách nhiệm quản lý của nhà thầu chính sẽ tăng lên.


  Xu hướng đòi hỏi những phản ứng như tôn trọng quyền con người, cải thiện điều kiện làm việc, quan tâm đến môi trường, v.v. không chỉ trong công ty mà còn trong toàn bộ chuỗi cung ứng (supply network) bao gồm cả các nhà thầu phụ đi trước thị trường quốc tế và các các ngành nghề. Một số ý kiến ​​cho rằng, cần nâng cao nhận thức đó trong toàn ngành xây dựng, kể cả những người đặt hàng.

  Zalo
  Hotline