Chính sách hợp đồng cơ bản cho năm tài chính 2011 theo Luật Chính phủ/Yêu cầu công cộng

Chính sách hợp đồng cơ bản cho năm tài chính 2011 theo Luật Chính phủ/Yêu cầu công cộng

  ◇ Hướng tới mức hợp đồng cao kỷ lục
  Tại cuộc họp nội các vào ngày 25, chính phủ đã quyết định về "chính sách cơ bản đối với các hợp đồng của chính phủ dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ" năm 2023 dựa trên Luật Nhu cầu công. Tiếp tục từ năm tài chính trước, chúng tôi đã kết hợp việc thiết lập số tiền hợp đồng phù hợp cho các công trình công cộng phản ánh sự gia tăng chi phí lao động, chi phí nguyên vật liệu và chi phí năng lượng. Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch đáp trả bằng cách thay đổi hợp đồng nếu cần thiết. Mục đích là tạo ra một môi trường kinh doanh trong đó các công ty xây dựng vừa và nhỏ có thể đảm bảo lợi nhuận phù hợp và hỗ trợ quản lý ổn định.


  Mục tiêu về tỷ lệ hợp đồng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các công trình công cộng do chính phủ đặt hàng cũng được đặt ra. Nó được đặt ở mức 61% tổng nhu cầu công cộng, bằng với năm tài chính trước, hay 5,6598 nghìn tỷ yên (mục tiêu của năm tài chính trước là 5,2738 nghìn tỷ yên). Cả hai con số đều cao kỷ lục. Tỷ lệ mục tiêu hợp đồng mới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ dưới 10 năm tuổi cũng nhằm vào 3%, giống như năm trước.


  Trong các hạng mục thực hiện công trình công cộng được quy định trong chính sách cơ bản, việc thiết lập giá hợp đồng phù hợp phản ánh sự gia tăng chi phí nguyên vật liệu và chi phí lao động sẽ phải đối mặt được quy định. "Khi đặt hàng cho các công trình công cộng, chúng tôi sẽ đặt giá hợp đồng phù hợp phản ánh giá hiện tại như chi phí lao động, chi phí nguyên vật liệu và chi phí năng lượng, đồng thời đảm bảo thời gian xây dựng." Ngoài ra, họ cho biết: "Chúng tôi sẽ đáp ứng một cách thích hợp, bao gồm cả việc thực hiện các thay đổi hợp đồng cần thiết tùy theo tình hình sau hợp đồng".


  Chúng tôi cũng sẽ phát triển các biện pháp để tăng cơ hội nhận được đơn đặt hàng từ các công ty mới thành lập có mục tiêu hợp đồng mới được đặt ra. Dựa trên kế hoạch phát triển khởi nghiệp 5 năm do "Hội đồng hiện thực hóa chủ nghĩa tư bản mới" của chính phủ quyết định vào tháng 11 năm 2010, chúng tôi sẽ xem xét các vấn đề để khuyến khích mua sắm các công nghệ và dịch vụ mới mà các công ty khởi nghiệp có thể cung cấp. Nếu các yêu cầu nhất định để tham gia đấu thầu được đáp ứng, các biện pháp sẽ được xem xét để coi người nộp đơn đủ điều kiện tham gia đấu thầu ở cấp độ cao hơn so với đấu thầu ban đầu.


  Nó cũng làm rõ sự tương ứng với phương pháp khấu trừ thuế mới đối với các giao dịch mua chịu thuế tiêu thụ, sẽ bắt đầu vào tháng 10, “Phương pháp lưu trữ hóa đơn đủ điều kiện (hệ thống hóa đơn)”. Việc đặt ra các tiêu chuẩn có thể ngăn cản các công ty tham gia đấu thầu cạnh tranh chỉ dựa trên thực tế rằng họ không phải là tổ chức phát hành hóa đơn đủ điều kiện là không phù hợp.


  Chính phủ cũng đã báo cáo về kết quả của các hợp đồng phục vụ nhu cầu công trong năm tài khóa 2021. Kết quả thực tế đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp nhỏ đối với tổng giá trị hợp đồng chuyên về xây dựng quốc gia là 1,949 nghìn tỷ yên, tương đương 66,4%. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, chiếm phần lớn trong tổng số, chiếm 1,5948 nghìn tỷ yên, tương đương 69,6%.

  Zalo
  Hotline