Việt Nam có thể báo lại khảo sát gió ngoài khơi cho phép đại tu hệ thống

Việt Nam có thể báo lại khảo sát gió ngoài khơi cho phép đại tu hệ thống

    Việt Nam có thể báo lại khảo sát gió ngoài khơi cho phép đại tu hệ thống
    Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam (MONRE) đã đề xuất tạm dừng xử lý các ứng dụng khảo sát gió ngoài khơi cho đến khi các vấn đề kỹ thuật và quy định hiện có được giải quyết. Đề xuất được đưa ra ngay sau khi Bộ khuyến nghị đại tu hệ thống hành chính của mình, bao gồm bãi bỏ và / hoặc đơn giản hóa 153 trong tổng số 178 thủ tục hành chính mà Bộ đã xem xét.

    Đây là một đoạn trích từ một bài báo Premium được xuất bản trên trang web chị em của chúng tôi Offshore Energy.

    Zalo
    Hotline