Tỉnh Aichi: Các khu vực dự kiến ​​sẽ bị lũ lụt ngập sẽ được mở rộng và các con sông được nhắm mục tiêu bảo vệ sẽ được bổ sung, với mục tiêu hoàn thành việc chỉ định vào cuối năm 2024.

Tỉnh Aichi: Các khu vực dự kiến ​​sẽ bị lũ lụt ngập sẽ được mở rộng và các con sông được nhắm mục tiêu bảo vệ sẽ được bổ sung, với mục tiêu hoàn thành việc chỉ định vào cuối năm 2024.

  Tỉnh Aichi sẽ bắt đầu chỉ định các khu vực dễ bị lũ lụt mở rộng trên toàn tỉnh. Ngoài 28 con sông đã được chỉ định là sông dự báo lũ và sông thông báo mực nước, tất cả các con sông đều phải được bảo vệ, chẳng hạn như nhà ở và cơ sở vật chất dành cho những người cần được chăm sóc đặc biệt (cơ sở phúc lợi cho người già, bệnh viện, trường học). ), sẽ được chỉ định bổ sung. Sau khi mở rộng sẽ có 297 con sông. Với mục tiêu hoàn thành việc chỉ định vào cuối năm 2024, dự án sẽ được sử dụng để giúp chính quyền địa phương lập bản đồ nguy hiểm, phát triển hệ thống sơ tán và thực hiện các hành động khác để bảo vệ cuộc sống của người dân trong tỉnh.

  Các sông dự báo lũ và sông thông báo mực nước được chỉ định dựa trên các yếu tố như quy mô diện tích lưu vực và thiệt hại kinh tế. Điều sẽ được bổ sung là “những con sông nơi nhà cửa, v.v. phải được bảo vệ” theo quy định của Luật Phòng chống lũ lụt. Các con sông cần phải thận trọng trước thiệt hại do lũ lụt và các tiêu chuẩn do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đặt ra.

  Mục đích là để giúp người dân hiểu trước nguy cơ lũ lụt và thực hiện các hành động sơ tán thích hợp trong trường hợp lũ lụt. Khi xử lý các khu dân cư và tòa nhà ở những khu vực được chỉ định là khu vực dễ bị lũ lụt, người điều hành doanh nghiệp phải giải thích cho người thuê những thông tin quan trọng nhất về rủi ro lũ lụt và các thiệt hại khác do nước gây ra, sử dụng bản đồ nguy cơ phòng chống thiên tai và các công cụ khác. Cũng cần phát triển hệ thống sơ tán cho các cơ sở được sử dụng bởi những người cần được chăm sóc đặc biệt (lập kế hoạch sơ tán, v.v.).

  Hiện tại, tỉnh sẽ xác nhận các yêu cầu chỉ định cho từng con sông và lập bản đồ các khu vực dự kiến ​​sẽ bị ngập. Kế hoạch là sử dụng bản đồ dự báo ngập lụt do tỉnh công bố làm thông tin cơ bản khi tạo bản đồ khu vực. Những con sông đã sẵn sàng sẽ được chỉ định và công bố theo trình tự.

  Zalo
  Hotline