Phát thải khí nhà kính quốc gia của Nhật Bản trong năm tài chính 2020 (Số liệu cuối cùng)

Phát thải khí nhà kính quốc gia của Nhật Bản trong năm tài chính 2020 (Số liệu cuối cùng)

  Phát thải khí nhà kính quốc gia của Nhật Bản trong năm tài chính 2020 (Số liệu cuối cùng)
  Bộ Môi trường và Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia đã công bố Lượng phát thải khí nhà kính quốc gia của Nhật Bản (số liệu cuối cùng 1) cho năm tài chính (FY) 2020.

  Tổng lượng phát thải khí nhà kính 2 trong năm FY2020 là 1.150 triệu tấn CO2 tương đương (Mt CO2 eq.), Giảm 5,1% so với năm 2019.

  Việc loại bỏ rừng và các biện pháp nhận chìm carbon khác trong năm FY2020 là 44,5 triệu tấn CO2 eq. Việc Nhật Bản trừ đi phần bị loại bỏ bởi rừng và các biện pháp nhận chìm carbon khác khỏi tổng lượng phát thải khí nhà kính mang lại 1,106 triệu tấn CO2 eq. (giảm 60 triệu tấn CO2 so với năm tài chính 2019), phản ánh mức giảm 21,5% (303,6 triệu tấn CO2) so với tổng lượng phát thải khí nhà kính trong năm 2013.

  Yếu tố chính dẫn đến việc giảm phát thải so với năm 2019 là tiêu thụ năng lượng giảm do giảm sản lượng trong các ngành sản xuất và giảm lưu lượng hành khách và vận tải hàng hóa, v.v., do sự lây lan của bệnh coronavirus 2019 (COVID- 19).

  Lưu ý: Năm tài chính của Nhật Bản bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3.
  Theo Điều 4 và 12 của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (sau đây gọi là Công ước) và các quyết định liên quan được Hội nghị các Bên thông qua, các bên trong Phụ lục I bao gồm Nhật Bản (tức là các nước phát triển) được yêu cầu chuẩn bị khí nhà kính quốc gia (GHG) kiểm kê và đệ trình lên Ban Thư ký của Công ước. Hơn nữa, Điều 7 của Đạo luật về Thúc đẩy các biện pháp đối phó với sự nóng lên toàn cầu, quy định các biện pháp trong nước theo Công ước, yêu cầu Chính phủ Nhật Bản hàng năm phải ước tính và công bố lượng phát thải và loại bỏ KNK của Nhật Bản.

  Theo các Điều khoản này, lượng phát thải KNK của Nhật Bản trong năm tài chính 2020 được ước tính.

  Tổng lượng phát thải KNK của Nhật Bản trong năm FY2020 là 1.150 triệu tấn CO2 eq.

  Điều này phản ánh mức giảm 5,1% (62 triệu tấn CO2) so với mức phát thải năm 2019 (1.212 triệu tấn CO2). Yếu tố chính dẫn đến việc giảm phát thải trong năm tài chính 2020 so với năm năm 2019 là tiêu thụ năng lượng giảm do giảm sản lượng trong các ngành sản xuất và giảm lưu lượng hành khách và vận tải hàng hóa, v.v., do sự lây lan của bệnh coronavirus 2019 ( COVID-19).

  Điều này cũng cho thấy mức giảm 18,4% (259 triệu tấn CO2) so với mức phát thải năm 2013 (1.409 triệu tấn CO2). Hai yếu tố chính dẫn đến giảm phát thải trong năm tài chính 2020 so với năm 2013 là tiêu thụ năng lượng giảm (do cải thiện bảo tồn năng lượng, tác động của sự lan truyền COVID-19, v.v.) và giảm phát thải CO2 từ sản xuất điện để sử dụng rộng rãi hơn điện các-bon thấp (áp dụng rộng rãi hơn năng lượng tái tạo, nối lại các hoạt động của nhà máy điện hạt nhân).

  Ngược lại, lượng phát thải hydrofluorocarbon thay thế các chất làm suy giảm tầng ôzôn làm chất làm lạnh đang tăng lên hàng năm.

  Việc loại bỏ rừng và các biện pháp nhận chìm carbon khác trong năm FY2020 là 44,5 triệu tấn CO2 eq., Bao gồm 40,5 Mt CO2 eq. bằng các biện pháp nhận chìm carbon trong rừng, 2,7 triệu tấn CO2 eq. bằng các biện pháp giảm lượng carbon cho đất nông nghiệp, và 1,3 triệu tấn CO2 eq. bằng cách thúc đẩy sự phục hồi.

  Việc Nhật Bản trừ đi phần bị loại bỏ bởi rừng và các biện pháp nhận chìm carbon khác khỏi tổng lượng phát thải khí nhà kính mang lại 1,106 triệu tấn CO2 eq. (giảm 60 triệu tấn CO2 so với năm tài chính 2019), phản ánh mức giảm 21,5% (303,6 triệu tấn CO2) so với tổng lượng phát thải khí nhà kính trong năm 2013.

  Chú thích cuối trang:

  1. "Số liệu cuối cùng" đề cập đến các số liệu chính thức được đệ trình lên Ban Thư ký Công ước là lượng phát thải và loại bỏ KNK của Nhật Bản trong kiểm kê KNK quốc gia. Các số liệu cuối cùng được tổng hợp lần này có thể được tính toán lại khi dữ liệu thống kê hàng năm được cập nhật và / hoặc các phương pháp ước tính được sửa đổi.

  2. Có một số khác biệt giữa số liệu cuối cùng được tổng hợp lần này và số liệu sơ bộ được công bố vào ngày 10 tháng 12 năm 2021, do việc tính toán lại được thực hiện dựa trên dữ liệu thống kê hàng năm có sẵn sau khi ước tính sơ bộ và sửa đổi thêm các phương pháp ước tính. Các số liệu sơ bộ về phát thải KNK trong năm tài chính 2020 là 1.149 triệu tấn CO2 eq., Giảm 5,1% so với năm 2019 (giảm 18,4% so với năm 2013).

  Bộ Môi trường

  Chính phủ Nhật Bản

  Văn phòng kiểm kê khí nhà kính của Nhật Bản

  Viện nghiên cứu môi trường quốc gia

  Zalo
  Hotline