Ổn định quản lý cần thiết cho bồi thường / Gánh nặng của nhà điều hành điện hạt nhân lên tới 2,5 tỷ lệ yên

Ổn định quản lý cần thiết cho bồi thường / Gánh nặng của nhà điều hành điện hạt nhân lên tới 2,5 tỷ lệ yên

  cổ phần của TEPCO chìm trong sắc đỏ. Công ty Điện lực Tokyo Holdings (HD), bên chịu trách nhiệm về vụ tai nạn tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, đã thanh toán tổng cộng 1.174,4 tỷ Yên, bao gồm các khoản đóng góp chung và đóng góp đặc biệt. Chi phí đền bù sẽ được hoàn trả bằng các khoản đóng góp cho Tổ chức ngừng hoạt động đền bù. Để đảm bảo kinh phí bồi thường, điều cần thiết là phải ổn định việc quản lý của TEPCO HD và các nhà điều hành hạt nhân khác.

  Bồi thường Tổ chức hoạt động Đóng góp theo năm

  ◇ Đóng góp đặc biệt 0 yên ◇ Đóng góp0
  Các khoản đóng góp cho Tổ chức đền bù và ngừng hoạt động được chia thành các khoản đóng góp chung, được đóng góp bởi tất cả các nhà điều hành hạt nhân, bao gồm cả TEPCO HD, và các khoản đóng góp đặc biệt, chỉ do TEPCO HD đóng góp. Tổng số tiền đóng góp chung cho năm tài chính 2022 được Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp phê duyệt vào ngày 31 tháng 3 là khoảng 194,6 tỷ yên. Trong số này, cổ phần của TEPCO HD là khoảng 67,5 tỷ yên, tương đương với khoảng 35% tổng số. Khoản đóng góp đặc biệt là 0 yên lần đầu tiên kể từ năm tài chính 2012.

  Zalo
  Hotline