Khu vực lưới điện Chubu Aichi (Chi nhánh Toyota/Chi nhánh Toyohashi)

Khu vực lưới điện Chubu Aichi (Chi nhánh Toyota/Chi nhánh Toyohashi)

    ◆ Tạo ra giá trị mới thông qua hoạt động kinh doanh tự chủ

    Vào tháng 4 năm ngoái, Lưới điện Chubu đã tổ chức lại cơ cấu chi nhánh từ sáu chi nhánh lên 19. Chúng tôi đang tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu cá nhân cũng như cơ cấu cung cầu. Tại tỉnh Aichi, khu vực chi nhánh Okazaki trước đây đã được đổi thành ba văn phòng chi nhánh: Okazaki, Toyota và Toyohashi. Trong chuyên mục đặc biệt này, chúng tôi sẽ giới thiệu các chủ đề gần đây về chi nhánh Toyota và Toyohashi cùng với lời phát biểu của giám đốc chi nhánh.

    Zalo
    Hotline