Đầu tư vốn tư nhân có động lực lớn nhưng không thực tế / Triển vọng phục hồi tháng 10-12 / Hội đồng khảo sát giá

Đầu tư vốn tư nhân có động lực lớn nhưng không thực tế / Triển vọng phục hồi tháng 10-12 / Hội đồng khảo sát giá

  Khảo sát về giá xây dựng (Chủ tịch Kenji Kitahashi) đã tổng hợp kết quả của một cuộc khảo sát được thực hiện về xu hướng và tư duy lập kế hoạch đầu tư vốn của khu vực tư nhân kể từ ngày 1 tháng Sáu. Mặc dù số lượng các công ty quan tâm đến đầu tư vốn, bao gồm cả đầu tư xây dựng, ngày càng tăng, nhưng số tiền đầu tư thực tế theo kế hoạch đang giảm trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 hiện tại do các yếu tố như tình hình kinh tế và giá nguyên vật liệu tăng cao. Chúng tôi cũng được biết vẫn còn nhiều công ty buộc phải lùi thời điểm đầu tư. Tuy nhiên, mức độ sẵn sàng đầu tư trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 thậm chí còn cao hơn và tốc độ tăng trưởng của các kế hoạch đầu tư cao hơn so với giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9. Xu hướng phục hồi dự kiến ​​sẽ mạnh hơn vào cuối năm.

  Vào ngày 10, kết quả của "Khảo sát về xu hướng đầu tư vốn doanh nghiệp tư nhân" và "Khảo sát về niềm tin đầu tư vốn" mới nhất đã được công bố. Theo kết quả khảo sát 4.347 công ty, 853 công ty, tương đương 23,8%, đã phản hồi.

  Số lượng đầu tư xây dựng trong tất cả các ngành đã vượt quá so với cùng kỳ năm trước từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022 trở đi. Nhìn vào xu hướng đầu tư vốn theo hạng mục đầu tư, tổng vốn đầu tư theo kế hoạch thực tế sẽ tăng 0,8% trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023 và đầu tư xây dựng sẽ tăng 1,4%.

  Nhìn vào tổng số tiền đầu tư theo hạng mục, đầu tư máy móc vào ngành sản xuất (tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước) và đầu tư xây dựng vào ngành phi sản xuất (tăng 4,8%). Mặt khác, đầu tư xây dựng trong ngành sản xuất (giảm 20,7%) và đầu tư máy móc vào ngành phi sản xuất (giảm 4,5%) là tiêu cực.

  Trong khảo sát tâm lý đầu tư vốn, chúng tôi đã tính toán giá trị DI cho tất cả các ngành (sự khác biệt về tỷ lệ phần trăm số người trả lời "tích cực" hoặc "hơi tiến" và "lạc hậu" hoặc "hơi lạc hậu"). Do đó, dự kiến ​​sẽ tăng dần lên 3,3% vào tháng 6, 4,2% vào tháng 7-9 và 4,3% vào tháng 10-12.

  Theo khảo sát về xu hướng đầu tư, tổng vốn đầu tư dự kiến ​​từ tháng 10 đến tháng 12 dự kiến ​​sẽ tăng 13,2% và vốn đầu tư xây dựng dự kiến ​​sẽ tăng 32,1%.

  Zalo
  Hotline