Danh sách các bên mua bán thủy điện vận hành công khai niêm yết trên website/Hội nghị các nhà quản lý doanh nghiệp ngành điện

Danh sách các bên mua bán thủy điện vận hành công khai niêm yết trên website/Hội nghị các nhà quản lý doanh nghiệp ngành điện

    Hội nghị các nhà quản lý kinh doanh điện công cộng (Chủ tịch: Ichita Yamamoto, Thống đốc tỉnh Gunma), bao gồm 24 quận vận hành các doanh nghiệp điện, thu thập thông tin đấu thầu cho các nhà máy thủy điện công cộng và đăng trên trang web của hội nghị. Bắt đầu xuất bản. Một trang dành cho "Thông tin Đấu thầu Điện" đã được thiết lập mới để hiển thị danh sách các dự án hiện đang được mời thầu. Nếu bạn nhập thông tin liên hệ của mình, bạn cũng sẽ được thông báo khi thông tin mới được đăng. Mục đích là để nâng cao tính cạnh tranh của đấu thầu bằng cách phổ biến rộng rãi thông tin cho các nhà bán lẻ điện.
     Trang thông tin đấu thầu điện mới được thành lập vào ngày 4 và bắt đầu cung cấp thông tin. Các tỉnh, nhà máy điện, thời gian bán điện, sản lượng bán điện kế hoạch, phương thức đấu thầu và thời gian chào bán ra công chúng sẽ được đăng tải cùng nhau.

    Zalo
    Hotline