Bộ Nông Lâm Thủy sản thắt chặt yêu cầu đối với năng lượng mặt trời trong nông nghiệp và ban hành hướng dẫn

Bộ Nông Lâm Thủy sản thắt chặt yêu cầu đối với năng lượng mặt trời trong nông nghiệp và ban hành hướng dẫn

  Bộ Nông Lâm Thủy sản sẽ siết chặt vận hành các nhà máy điện mặt trời nông nghiệp (solar Sharing). Những nội dung hoạt động trước đây đã được nêu trong các “thông báo” theo Luật Đất đai nông nghiệp sẽ được xây dựng thành “quy định thi hành”, và sẽ xây dựng các hướng dẫn, trong đó có các chính sách hoạt động mới. Vào ngày 4 tháng 12, dự thảo ``Hướng dẫn xử lý hệ thống cấp phép chuyển đổi đất nông nghiệp để sản xuất điện mặt trời trong nông nghiệp'' đã được xuất bản.

  (Kiện tụng: Nikkei BP)

  Việc kiểm tra tại chỗ được tiến hành hàng năm đối với pin mặt trời cỡ lớn dành cho nông nghiệp trên 4 ha
  (vụ kiện: Nikkei BP)

   Cho đến nay, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản đã ban hành thông báo theo Luật Đất đai Nông nghiệp về việc vận hành điện mặt trời cho nông nghiệp, yêu cầu các điều kiện như “gia hạn 3 năm để chuyển đổi tạm thời (10 năm đối với nông dân- dựa vào canh tác)'' và ``không làm giảm năng suất (suy thoái) từ 20% trở lên (không bao gồm trường hợp đất nông nghiệp được tái sử dụng)" và "báo cáo hàng năm về tình trạng sản xuất nông sản."

   Trong hoàn cảnh đó, Bộ đã thành lập một nhóm chuyên gia về sản xuất điện mặt trời tại trang trại vào năm 2022 (một nhóm chuyên gia để xem xét tương lai mong muốn của việc sản xuất điện mặt trời tại trang trại) và thảo luận các vấn đề cho đến nay cũng như hướng đi trong tương lai. Tại cuộc họp chuyên gia, có thông tin cho rằng 458 trong số 2.535 trang trại năng lượng mặt trời được khảo sát (18%) gặp vấn đề như giảm năng suất và để giải quyết những vấn đề này, “thông báo” đã chỉ ra rằng có những giới hạn đối với hoạt động.

   Để giải quyết vấn đề này, Bộ đã quyết định xác định lại các chi tiết hoạt động đã được quy định thông qua các thông báo là "Quy định thực thi" của Đạo luật đất nông nghiệp và xây dựng các hướng dẫn quy định việc thực hiện cụ thể.

   Ví dụ, hướng dẫn nêu rõ: ``Nếu tổng diện tích đất nông nghiệp dưới ánh sáng mặt trời vượt quá 4 ha, người được cấp phép chuyển đổi đất nông nghiệp (ủy ban nông nghiệp) nên tham khảo ý kiến ​​của cơ quan quản lý nông nghiệp địa phương về sự phù hợp của các tiêu chuẩn cấp phép, v.v. ``Nếu việc canh tác không được thực hiện và các biện pháp cải thiện cần thiết không được thực hiện ngay cả sau khi có hướng dẫn, người được cấp phép chuyển đổi đất nông nghiệp sẽ được hướng dẫn loại bỏ thiết bị phát điện mặt trời kiểu nông nghiệp.'' Các quy định mới đã được bổ sung, chẳng hạn như "Làm."

  Zalo
  Hotline