Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp tạo thị trường cho sản phẩm GX/bao gồm mua sắm ưu đãi và hỗ trợ mua hàng trong kế hoạch giải quyết tạm thời

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp tạo thị trường cho sản phẩm GX/bao gồm mua sắm ưu đãi và hỗ trợ mua hàng trong kế hoạch giải quyết tạm thời

    Vào ngày 12, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã trình bày dự thảo tạm thời về cách tiếp cận của mình nhằm tạo ra một thị trường nơi ``các sản phẩm GX'' được tạo ra thông qua đầu tư khử cacbon của doanh nghiệp có thể được giao dịch ở mức giá phù hợp. Chính phủ nêu ra sự cần thiết đối với khu vực công và tư nhân trong việc ưu tiên mua sắm các sản phẩm GX giúp giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính (GHG) và định hướng nỗ lực mở rộng thị trường bằng cách hỗ trợ mua hàng cho người tiêu dùng.
     

    Zalo
    Hotline