Ban thư ký nội các/Tăng cường hơn nữa khả năng phục hồi của chính quyền địa phương để sửa đổi hướng dẫn quy hoạch vùng

Ban thư ký nội các/Tăng cường hơn nữa khả năng phục hồi của chính quyền địa phương để sửa đổi hướng dẫn quy hoạch vùng

  Ban Thư ký Nội các sẽ tiếp tục hỗ trợ các biện pháp phục hồi do chính quyền địa phương thực hiện. Hướng dẫn xây dựng và xem xét các kế hoạch khu vực về khả năng phục hồi quốc gia do các quận và thành phố chuẩn bị sẽ được sửa đổi từ mùa hè này sang mùa thu. Các hướng dẫn mới nhằm nâng cao hiệu quả của các biện pháp đối phó và nhấn mạnh sự hợp tác và cộng tác với các thực thể khác nhau. Phản ánh những tiền lệ tốt như nỗ lực của chính quyền địa phương kiểu mẫu, chúng tôi khuyến khích các quận và thành phố nâng cao nội dung của các kế hoạch khu vực của họ.

  Các bộ, cơ quan liên quan ưu tiên, ưu tiên các dự án được trợ cấp, trợ cấp cho các dự án đã có các chi tiết cụ thể như vị trí dự án trong quy hoạch vùng. Kế hoạch là ưu tiên hơn nữa ngân sách tài khóa 2024 của chính phủ, vốn có thời hạn yêu cầu ngân sách vào cuối tháng này.

  Theo Ban thư ký nội các, tất cả các quận và 99% thành phố tự trị đã xây dựng các kế hoạch khu vực vào cuối năm tài chính 2022. Người ta nói rằng 1% thành phố tự trị còn lại nên được khuyến khích lập quy hoạch vùng và các quy hoạch đã được lập nên được tăng cường thông qua việc xác minh và xem xét liên tục.

  Để phát triển hiệu quả các cộng đồng có khả năng phục hồi, điều cần thiết là các ban ngành trong chính quyền địa phương phải làm việc cùng nhau để loại bỏ sự chia rẽ theo chiều dọc. Điều quan trọng nữa là cộng tác và hợp tác với nhiều thực thể khác nhau như chính phủ quốc gia, quận, chính quyền địa phương khác, cư dân địa phương, công ty, tổ chức phi lợi nhuận và tình nguyện viên, chứ không chỉ riêng chính quyền địa phương.

  Trong năm tài chính 2022, Ban Thư ký Nội các đã chỉ định Thành phố Sano ở Tỉnh Tochigi và Thành phố Ina ở Tỉnh Nagano là chính quyền địa phương kiểu mẫu và đang thúc đẩy việc xem xét các kế hoạch khu vực bằng cách tăng cường hợp tác với các sở, người dân và công ty trong tổ chức. Dựa trên những thông lệ tốt này, các hướng dẫn mới sẽ được xem xét.

  Nhìn vào ngân sách tài khóa 2011 của các bộ và cơ quan chính phủ có liên quan, 57 khoản tài trợ và trợ cấp đang được sử dụng để ưu tiên và ưu tiên các dự án được chỉ định trong kế hoạch khu vực. Từ năm tài chính 2012 trở đi, công ty có kế hoạch tập trung hơn nữa vào các hoạt động kinh doanh này.

  Zalo
  Hotline