Về việc quyết định chế độ thực hiện đợt kêu gọi đề xuất lần 2 cho “Dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ tìm kiếm và thương mại hóa hạt giống năng lượng mới” năm 2022

Về việc quyết định chế độ thực hiện đợt kêu gọi đề xuất lần 2 cho “Dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ tìm kiếm và thương mại hóa hạt giống năng lượng mới” năm 2022

  Về việc quyết định chế độ thực hiện đợt kêu gọi đề xuất lần 2 cho “Dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ tìm kiếm và thương mại hóa hạt giống năng lượng mới” năm 2022


  Tổ chức Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng Mới (sau đây gọi tắt là “NEDO”), một cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc gia, đã tiến hành chào bán công khai lần thứ hai cho “Các dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ để khám phá và thương mại hóa các hạt giống năng lượng mới” vào năm 2022. Sau 17 đề xuất đã được các chuyên gia bên ngoài xem xét và được NEDO xem xét, 9 đề xuất (1 trong lĩnh vực thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, 2 trong lĩnh vực thúc đẩy sử dụng sinh khối, 3 trong lĩnh vực thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo). việc sử dụng năng lượng gió, v.v.) đã được chọn. , 1 khuyến khích sử dụng năng lượng chưa sử dụng, 1 khuyến khích sử dụng pin nhiên liệu và 1 khuyến khích sử dụng pin lưu trữ).

  Danh sách những người đánh giá lựa chọn và các chủ đề được chọn được hiển thị trong Tệp đính kèm 1 và 2.

  1. Đối tượng
  Về việc quyết định chế độ thực hiện đợt kêu gọi đề xuất lần 2 cho “Dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ tìm kiếm và thương mại hóa hạt giống năng lượng mới” năm 2022

  2. Tổng quan về doanh nghiệp
  Nhận thức được tầm quan trọng của lĩnh vực năng lượng tái tạo, dự án này sẽ tiến hành nghiên cứu và phát triển dựa trên hạt giống công nghệ do các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo sở hữu thông qua chào bán ra công chúng. Chúng tôi đã thiết lập hai hệ thống và sáu giai đoạn sau theo các bước phát triển công nghệ. Trong lần gọi đề xuất thứ hai vào năm 2022, chúng tôi đã mời các đề xuất cho năm giai đoạn, không bao gồm Giai đoạn D.

  "Hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ năng lượng mới"
  : Nghiên cứu khả thi
  Số tiền trợ cấp: Về nguyên tắc, tối đa 12,5 triệu yên cho mỗi chủ đề
  Tỷ lệ trợ cấp: 8/10 trở xuống (gánh nặng NEDO: 10 triệu yên trở xuống)
  : Nghiên cứu khả thi
  Số tiền trợ cấp: Về nguyên tắc, tối đa 15 triệu yên cho mỗi chủ đề
  Tỷ lệ trợ cấp: 2/3 trở xuống (Gánh nặng NEDO: 10 triệu yên trở xuống)
  : Nghiên cứu cơ bản
  Số tiền trợ cấp: Về nguyên tắc, tối đa 62,5 triệu yên cho mỗi chủ đề
  Tỷ lệ trợ cấp: 8/10 trở xuống (gánh nặng NEDO: 50 triệu yên trở xuống)
  : Nghiên cứu cơ bản
  Số tiền trợ cấp: Về nguyên tắc, tối đa 75 triệu yên cho mỗi chủ đề
  Tỷ lệ trợ cấp: 2/3 trở xuống (Gánh nặng NEDO: 50 triệu yên trở xuống)
  : Nghiên cứu và phát triển thực tiễn
  Số tiền trợ cấp: Về nguyên tắc, tối đa 225 triệu yên cho mỗi chủ đề
  Tỷ lệ trợ cấp: 2/3 trở xuống (Gánh nặng NEDO: 150 triệu yên trở xuống)
  “Hệ thống trình diễn năng lượng mới trong tương lai”
  : Nghiên cứu và phát triển trình diễn quy mô lớn
  Số tiền trợ cấp: Về nguyên tắc, tối đa 600 triệu yên cho mỗi chủ đề (tối đa 450 triệu yên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ)
  Tỷ lệ trợ cấp: tối đa 1/2, tối đa 2/3 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (gánh nặng NEDO: tối đa 300 triệu yên)
  3. Điểm đến theo lịch trình
  Xem Bản đính kèm 2.

  4. Thời kỳ kinh doanh
  2022-2024

  Zalo
  Hotline