Ủy ban giám sát xem xét việc duyệt trái phép từ các khía cạnh của hệ thống / Kêu gọi ``Tách hệ thống vật lý''

Ủy ban giám sát xem xét việc duyệt trái phép từ các khía cạnh của hệ thống / Kêu gọi ``Tách hệ thống vật lý''

    Ủy ban giám sát xem xét việc duyệt trái phép từ các khía cạnh của hệ thống / Kêu gọi ``Tách hệ thống vật lý''

    Vào ngày 20, Cuộc họp chuyên gia thiết kế hệ thống của Ủy ban giám sát thị trường điện và khí đốt đã thảo luận về vấn đề rò rỉ thông tin khách hàng từ các công ty truyền tải và phân phối điện nói chung và duyệt trái phép các công ty điện lực bán lẻ được coi là từ góc độ hệ thống. Gần như có sự công nhận nhất trí rằng mức độ độc hại không thay đổi ngay cả khi không có mục đích sử dụng thương mại. Chuyên gia Cố vấn Shinichi Kusanagi (Giáo sư, Đại học Hyogo) đề xuất cần sửa đổi Luật Kinh doanh Điện lực và đưa vào các điều khoản xử phạt trực tiếp. Ngoài ra, có nhiều lời kêu gọi tách hệ thống về mặt vật lý.

    Zalo
    Hotline