Ủy ban Điều tiết bắt đầu điều tra tại chỗ ở Kashiwazaki-Kariwa/xác định sự phù hợp của TEPCO với tư cách là nhà điều hành

Ủy ban Điều tiết bắt đầu điều tra tại chỗ ở Kashiwazaki-Kariwa/xác định sự phù hợp của TEPCO với tư cách là nhà điều hành

    Vào ngày 11, Cơ quan quản lý hạt nhân đã bắt đầu điều tra tại chỗ Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa nhằm xác định sự phù hợp của Công ty Điện lực Tokyo (HD) với tư cách là nhà điều hành hạt nhân. Các tài liệu và hồ sơ sẽ được sử dụng để xác nhận xem ``bảy lập trường cơ bản'' quy định tại Điều 2 của Quy định an toàn nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa, ``Lập trường cơ bản với tư cách là nhà điều hành hạt nhân'' có được tuân thủ hay không. Cuộc khảo sát thực địa sẽ tiếp tục cho đến ngày 13. Đây là lần đầu tiên một cơ quan quản lý tiến hành điều tra tại chỗ về tính đủ điều kiện.

    Nhân viên cơ quan quản lý tiến hành kiểm tra tại chỗ tại Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa về tính đủ điều kiện (do Cơ quan quản lý hạt nhân cung cấp)

    Zalo
    Hotline