TEPCO HD giới thiệu quản lý ROIC từ năm tài chính tiếp theo/nâng cao giá trị doanh nghiệp

TEPCO HD giới thiệu quản lý ROIC từ năm tài chính tiếp theo/nâng cao giá trị doanh nghiệp

    Công ty Điện lực Tokyo Holdings (HD) sẽ áp dụng phương pháp quản lý ROIC (lợi tức trên vốn đầu tư) từ năm tài chính 2024. Giá cổ phiếu TEPCO HD đang ở mức PBR (tỷ lệ giá/giá trị sổ sách) tương đối thấp là 0,5 lần (tính đến giá đóng cửa ngày 10). Công ty hy vọng sẽ cải thiện PBR dưới 1 lần bằng cách tăng ROIC. Trong tương lai, TEPCO HD sẽ xem xét việc thiết lập các mục tiêu, biện pháp ROIC chi tiết cũng như các mốc quan trọng để đạt được chúng, có tính đến những thay đổi của môi trường bên ngoài.

    Zalo
    Hotline