Nikkenren KQKD năm tài chính 21 / khối lượng xây lắp hoàn thành giảm 0,4%, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm 10% lần đầu tiên sau 7 năm

Nikkenren KQKD năm tài chính 21 / khối lượng xây lắp hoàn thành giảm 0,4%, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm 10% lần đầu tiên sau 7 năm

  Nikkenren KQKD năm tài chính 21 / khối lượng xây lắp hoàn thành giảm 0,4%, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm 10% lần đầu tiên sau 7 năm


  Theo kết quả tài chính năm 2021 của các công ty thành viên do Liên đoàn các nhà thầu xây dựng Nhật Bản (Nikkenren, Chủ tịch Yoichi Miyamoto) tổng hợp, tổng khối lượng công việc xây dựng hoàn thành của 108 công ty phản hồi là 14.858,9 tỷ yên, bằng 0% so với trước đó. năm giảm nhẹ 4%. Tỷ suất lợi nhuận gộp (lợi nhuận gộp) của mảng xây dựng hoàn thành là 9,9%, thấp hơn 1,9 điểm. Đây là lần đầu tiên sau bảy năm kể từ năm 2014 (7,4%), tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống dưới 10%. Mặc dù khối lượng công việc xây dựng đã lắng xuống so với trước Thế vận hội Tokyo, nhưng có vẻ như sự cạnh tranh ngày càng tăng về các đơn đặt hàng đã có tác động. Trong tương lai, chúng tôi lo ngại về tình trạng xuống cấp hơn nữa do tác động của các vật liệu tăng cao.


  Trong số 141 công ty thành viên, 108 công ty có dữ liệu liên tục kể từ năm 2016 đã tổng hợp quyết toán năm tài chính 21 (cơ sở không hợp nhất). Doanh thu là 15.771,1 tỷ yên (tăng 0,6% so với năm trước). Doanh số bán hàng tăng 39 công ty và giảm 69 công ty.
  Lợi nhuận gộp là 1.477,6 tỷ yên (giảm 16,4%). Bốn mươi tám công ty có tỷ suất lợi nhuận gộp dưới 10%, giảm ba công ty so với năm trước. Ngược lại, từ 10% trở lên là 60 công ty, tăng 3 công ty. Kết quả cho thấy lợi nhuận của các thành viên chính, có quy mô lớn trên mỗi công ty, đã giảm sút.


  Lợi nhuận hoạt động, cho biết lợi nhuận của hoạt động kinh doanh chính, là 733,7 tỷ yên (giảm 28,8%). Tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 4,7% (giảm 1,9 điểm), và 37 công ty, nhiều hơn ba công ty so với năm trước, thấp hơn 4%.


  Thu nhập bình thường là 843,5 tỷ yên (giảm 24,9%), và tỷ lệ thu nhập bình thường trên doanh thu là 5,3% (giảm 1,9 điểm). Thu nhập ròng là 610,2 tỷ yên (giảm 24,0%) và tỷ suất lợi nhuận ròng là 3,9% (giảm 1,2 điểm).


  Vốn chủ sở hữu là 8,5516 nghìn tỷ yên (tăng 2,1%) và tỷ lệ vốn chủ sở hữu là 45,5% (không tăng hoặc giảm). Nợ trả lãi là 2.386,9 tỷ yên (tăng 3,8%), và tỷ lệ nợ trả lãi trên doanh thu là 15,1% (tăng 0,4 điểm).

  Zalo
  Hotline