Nhóm cũ xác nhận sự hợp tác lẫn nhau / thành lập nhóm trưởng và thúc đẩy liên lạc để tích lũy lịch sử việc làm CCUS

Nhóm cũ xác nhận sự hợp tác lẫn nhau / thành lập nhóm trưởng và thúc đẩy liên lạc để tích lũy lịch sử việc làm CCUS

  Nhóm cũ xác nhận sự hợp tác lẫn nhau / thành lập nhóm trưởng và thúc đẩy liên lạc để tích lũy lịch sử việc làm CCUS


  Ban chỉ đạo của Hệ thống thúc đẩy sự nghiệp xây dựng (CCUS), bao gồm cả khu vực nhà nước và tư nhân, sẽ được tổ chức vào ngày 3, với mục đích lắp đặt một đầu đọc thẻ tại công trường và thúc đẩy việc liên lạc thẻ của Tất cả các thành viên của ban chỉ đạo, bao gồm cả tổ chức kinh doanh, đều nhất trí. Hợp tác dựa trên vai trò của cả nhân viên cũ và nhân viên cũ là không thể thiếu tại mỗi địa điểm để thúc đẩy tích lũy lịch sử việc làm. Trong khi tỷ lệ chạm thẻ của các kỹ thuật viên đã đăng ký hiện chỉ là 30%, có vẻ như họ đã cùng khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác.


  Tại nơi Ban chỉ đạo phát biểu ý kiến, tất cả những người tham dự đều đồng tình hưởng ứng ý kiến ​​của một nhóm doanh nghiệp kỹ thuật chuyên nghiệp nào đó. Dựa trên vị trí của công ty mà mỗi tổ chức trực thuộc, chúng tôi chia sẻ nhu cầu thiết lập máy đọc thẻ với tư cách là nhà thầu chính và đóng vai trò thúc đẩy khả năng chạm thẻ của các kỹ thuật viên với tư cách là nhà thầu phụ.


  Môi trường tích lũy lịch sử việc làm bằng cách chạm vào thẻ đang dần tiến triển. Trong số 928.418 kỹ thuật viên đã đăng ký tính đến cuối tháng 6, khoảng 30%, hay 278.144, có quá trình làm việc. So với cuối tháng 2, số lượng thực tế tăng 44.549 người, và tỷ lệ kỹ thuật viên đăng ký cũng tăng 2 điểm. Số lượng các trang web có lịch sử việc làm đã tiếp tục tăng kể từ khi vượt quá 10.000 vào tháng 9 năm ngoái, đạt 14.437 vào tháng 6.


  Tuy nhiên, 70% kỹ thuật viên không chạm vào thẻ, và có nhu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh nỗ lực cả về cải thiện môi trường tích lũy lịch sử việc làm và thúc đẩy sử dụng. Có vẻ như nhận thức về vấn đề này nằm sau thỏa thuận mà Ban chỉ đạo đã đạt được.


  Quỹ khuyến học ngành xây dựng (quỹ khuyến học) báo cáo phân tích hiện trạng lịch sử việc làm tại ban chỉ đạo. Làm rõ tình hình thực tế trong đó số lượng lịch sử việc làm tập trung ở các doanh nghiệp nằm ở quận Tokyo và Osaka và các doanh nghiệp có số tiền hoàn thành hợp đồng cơ bản từ 50 tỷ yên trở lên, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng tại chỗ của các doanh nghiệp khác. cần thiết để tập trung.


  Các thành viên của ban chỉ đạo là: Hiệp hội Công nghiệp Xây dựng Nhật Bản ▽ Hiệp hội Công nghiệp Xây dựng Quốc gia ▽ Hiệp hội Công nghiệp Xây dựng Vừa và Nhỏ Quốc gia ▽ Hiệp hội Chuyên gia Công nghiệp Xây dựng ▽ Hiệp hội Công nghiệp Xây dựng Nhật Bản ▽ Hiệp hội Máy móc và Công trường Nhật Bản ▽ Hiệp hội Xây dựng Khung Nhật Bản ▽ Xây dựng Quốc gia Hiệp hội Doanh nghiệp Xây dựng Nội thất ▽ Hiệp hội Kinh doanh Xây dựng Cốt thép Quốc gia ▽ Hiệp hội Kinh doanh Xây dựng Điều hòa Không khí Nhật Bản ▽ Hiệp hội Công nghiệp Xây dựng Điện Nhật Bản ▽ Hiệp hội Sản xuất Nhà ở ▽ Hiệp hội Công nhân Xây dựng Quốc gia-13 tổ chức.

  Zalo
  Hotline