Kết quả của Cuộc họp của Hội nghị các Bên tham gia Công ước Stockholm, Basel và Rotterdam

Kết quả của Cuộc họp của Hội nghị các Bên tham gia Công ước Stockholm, Basel và Rotterdam

  Kết quả của Cuộc họp của Hội nghị các Bên tham gia Công ước Stockholm, Basel và Rotterdam
  1. Cuộc họp của hội nghị các bên tham gia ba Công ước liên quan đến hóa chất và chất thải, cụ thể là cuộc họp lần thứ 10 của Hội nghị các bên tham gia Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (Công ước Stockholm), cuộc họp lần thứ 15 của Hội nghị Các bên tham gia Công ước Basel về kiểm soát sự di chuyển xuyên biên giới của chất thải nguy hại và việc thải bỏ chúng (Công ước Basel), và cuộc họp lần thứ 10 của Hội nghị các bên tham gia Công ước Rotterdam về thủ tục đồng ý được thông báo trước đối với một số hóa chất nguy hiểm và thuốc bảo vệ thực vật ở quốc tế Thương mại, được tổ chức chung từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6 năm 2022, tại Stockholm (Thụy Điển) và Geneva (Thụy Sĩ). Từ Nhật Bản, đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, và Bộ Môi trường đã tham dự các cuộc họp, và SHODA Yutaka, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề môi trường toàn cầu, Bộ Môi trường (MOE), đã tham dự Phân đoạn Cấp cao của Cuộc họp của Hội nghị các Bên (được tổ chức vào ngày 1 tháng 6).

  2. Trong thời gian này, các đại biểu đã thảo luận về các chủ đề kỹ thuật và hoạt động liên quan đến từng công ước, đồng thời cũng thảo luận về cách tăng cường hợp tác về các công nghệ được chia sẻ bởi ba công ước và tăng cường sự hợp tác giữa chúng để thực hiện các biện pháp hiệu quả.

  3. Phác thảo các kết quả
  ◇ Công ước Stockholm:
  Các bên đã thông qua việc bổ sung axit sulfonic perfluorohexan (PFHxS), muối của nó và các hợp chất liên quan đến PFHxS vào Phụ lục A của Công ước Stockholm. Họ cũng cân nhắc xem liệu các trường hợp miễn trừ cụ thể có còn cần thiết cho decabromodiphenyl ete và parafin clo hóa chuỗi ngắn hay không.
  ◇ Công ước Basel:
  Các bên đã sửa đổi các phụ lục của Công ước Basel và đưa ra các quyết định bao gồm việc bổ sung rác thải điện và điện tử không nguy hiểm (rác thải điện tử) vào các mặt hàng được kiểm soát theo công ước. Ngoài ra, các bên đã thông qua các hướng dẫn về thủy ngân và đốt các chất thải nguy hại, trong đó Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu.
  ◇ Công ước Rotterdam:
  Các bên đã quyết định thêm decabromodiphenyl ete và axit perfluorooctanoic (PFOA), muối của nó và các hợp chất liên quan đến PFOA vào các chất tuân theo công ước.

  Tiểu sử
  Với mục đích đạt được hiệu quả các mục tiêu chung của Công ước Stockholm, Basel và Rotterdam nhằm kiểm soát các chất hóa học độc hại và chất thải và ngăn chặn ảnh hưởng của chúng đối với môi trường và sức khỏe con người, các cuộc họp của Hội nghị các Bên của ba công ước này cũng đã được tổ chức chung trong năm nay, sau những năm 2017 và 2019.

  Đề cương các cuộc họp
  (1) Địa điểm và ngày giờ
  Địa điểm:
  Phân đoạn Cấp cao của Cuộc họp của Hội nghị các Bên: Stockholm, Thụy Điển
  Cuộc họp của Hội nghị các Bên: Geneva, Thụy Sĩ

  Ngày và khoảng thời gian:
  Phân đoạn cấp cao của Cuộc họp của Hội nghị các Bên: ngày 1 tháng 6
  Cuộc họp của Hội nghị các Bên: Ngày 6 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6

  Lịch trình chính của các cuộc họp

  Cuộc họp lần thứ 10 của Hội nghị các Bên tham gia Công ước Stockholm từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6
  Cuộc họp lần thứ 15 của Hội nghị các Bên tham gia Công ước Basel từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6
  Cuộc họp lần thứ 10 của Hội nghị các Bên tham gia Công ước Rotterdam từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6
  Phiên họp chung của Hội nghị các Bên từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6

  (2) Các mục chính trong chương trình nghị sự

  - Phát triển bền vững đến năm 2030
  - Tăng cường nỗ lực thông qua quan hệ đối tác
  - Giảm chất thải và chất ô nhiễm cân bằng với sự thịnh vượng kinh tế và xã hội

  (Để biết thêm thông tin, hãy xem Đính kèm 1.)
  - Thêm các POP mới vào Phụ lục A của công ước
  ・ Axit sulfonic perfluorohexane (PFHxS), muối của nó và các hợp chất liên quan đến PFHxS
  - Xem xét các trường hợp miễn trừ cụ thể
  ・ Decabromodiphenyl ete
  ・ Parafin clo hóa chuỗi ngắn
  - Đánh giá hiệu quả của công ước

  (Để biết thêm thông tin, hãy xem Đính kèm 2.)
  - Sửa đổi các phụ lục của Công ước Basel, bao gồm việc bổ sung rác thải điện và điện tử không nguy hiểm (rác thải điện tử) vào các mặt hàng được kiểm soát theo công ước
  - Thông qua Hướng dẫn kỹ thuật về quản lý hợp lý môi trường đối với chất thải bao gồm thủy ngân nguyên tố và chất thải có chứa hoặc ô nhiễm thủy ngân và Hướng dẫn kỹ thuật về đốt chất thải nguy hại mà Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu
  - Thảo luận về các hướng dẫn kỹ thuật khác nhau và các hạng mục khác


  - Bổ sung các chất hóa học chủ đề vào Phụ lục III (ete decabromodiphenyl, axit perfluorooctanoic (PFOA), muối của nó và các hợp chất liên quan đến PFOA)

  (Để biết thêm thông tin, hãy xem Đính kèm 3.)
  - Hỗ trợ công nghệ
  - Kế hoạch và ngân sách dự án
  - Hợp tác quốc tế


  (3) Tài liệu cuộc họp, v.v.
  Một các mục genda và tài liệu cuộc họp, v.v. có sẵn từ trang web sau của Ban thư ký:
  http://www.brsmeas.org/20212022COPs/MeetingDocuments/tabid/8810/language/en-US/Default.aspx


  (4) Người tham gia đến từ Nhật Bản
  Phân đoạn Cấp cao của Cuộc họp Hội nghị của các Bên:
  SHODA Yutaka, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề môi trường toàn cầu, Bộ Môi trường
  Các cuộc họp của Hội nghị các Bên:
  Đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, Bộ Môi trường


  (5) Các cuộc họp tiếp theo
  Các cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức tại Bahamas từ ngày 8 đến ngày 19 tháng 5 năm 2023. Các cuộc họp của ba Hội nghị của các Bên một lần nữa sẽ được tổ chức liên tiếp với các vấn đề chung của cả ba công ước được thảo luận trong một phiên họp chung.


  (6) Thông tin liên quan
  Thông cáo báo chí trước đây (bằng tiếng Nhật)
  Ngày 26 tháng 4 năm 2019: https://www.env.go.jp/press/106750.html
  Ngày 14 tháng 5 năm 2019: https://www.env.go.jp/press/106784.html

  (bằng tiếng Nhật)

  Thông tin liên quan đến Công ước Stockholm:
  http://www.env.go.jp/chemi/pops/index.html

  Thông tin liên quan đến Công ước Basel:
  http://www.env.go.jp/recycle/yugai/index.html

  Thông tin liên quan đến Công ước Rotterdam:
  http://www.env.go.jp/chemi/pic/index.html

  Zalo
  Hotline