Nhật Bản hợp tác Việt Nam về quản lý rác thải trên biển

Nhật Bản hợp tác Việt Nam về quản lý rác thải trên biển

  Hợp tác với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lĩnh vực quản lý rác thải biển
  Vào ngày 25 tháng 8 năm 2023, ngài NISHIMURA Akihiro, Bộ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản và ngài Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã ký Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực quản lý rác thải biển.

  Giới thiệu
  Để giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên biển, một thách thức toàn cầu, Bộ Môi trường (MOE), Nhật Bản, đã hợp tác với các nước thành viên ASEAN để giảm rác thải nhựa trên biển và cùng với Trung Quốc và Hàn Quốc trong khuôn khổ ASEAN+ 3 Sáng kiến hành động hợp tác về rác thải nhựa trên biển. Ngoài ra, dựa trên Tầm nhìn Đại dương xanh Osaka mà Nhật Bản đã chia sẻ với các nước tham gia Hội nghị thượng đỉnh G20 Osaka năm 2019, Bộ Giáo dục Nhật Bản đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc tế theo Khung hành động thực hiện G20 về rác nhựa biển với mục tiêu đạt được cam kết được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh G7 Hiroshima vào năm 2023 nhằm chấm dứt ô nhiễm nhựa, với tham vọng giảm ô nhiễm nhựa bổ sung xuống mức 0 vào năm 2040.


  Là một phần của hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này, MOE Nhật Bản bắt đầu cung cấp đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các nhà nghiên cứu và quan chức chính phủ vào năm tài chính 2019, và MOE Nhật Bản và Bộ Tài nguyên và Môi trường của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (MONRE) đã ký kết Thư dự định hợp tác trong lĩnh vực giám sát rác thải biển trong năm tài chính 2020. Khi kết thúc thời hạn của Thư dự định này, Bộ Giáo dục Nhật Bản và Bộ TN&MT đã đồng ý ký Thư dự định về hợp tác trong lĩnh vực quản lý rác thải biển để thúc đẩy hơn nữa hợp tác chung.

  Tóm tắt các hoạt động hợp tác theo Ý định thư 
  (1) Xây dựng các dự án thí điểm/Nghiên cứu chung về rác thải biển trên khắp Việt Nam;

  (2) Tổ chức các khóa đào tạo/hội thảo cho học viên Việt Nam để phát triển nguồn nhân lực về quản lý rác thải biển bao gồm giám sát và xử lý;

  (3) Trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giữa Nhật Bản và Việt Nam để xây dựng sổ tay và/hoặc hướng dẫn về quản lý rác thải biển;

  (4) Hợp tác tại các diễn đàn đa phương về vấn đề rác thải nhựa bao gồm Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC) Nghị quyết 14/5 của UNEA với chủ đề “Chấm dứt ô nhiễm nhựa: hướng tới một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế”;

  (5) Chia sẻ dữ liệu giám sát rác thải biển bao gồm cả vi nhựa được thu thập và/hoặc công bố bao gồm siêu dữ liệu chi tiết; Và

  (6) Các lĩnh vực hợp tác liên quan khác do hai bên cùng quyết định

  Zalo
  Hotline