HỢP TÁC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHUỖI DỰ ÁN HYDROGEN XANH TẠI VIỆT NAM VÀ ASEAN

HỢP TÁC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHUỖI DỰ ÁN HYDROGEN XANH TẠI VIỆT NAM VÀ ASEAN

  [Scroll down for English]

  HỢP TÁC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHUỖI DỰ ÁN HYDROGEN XANH TẠI VIỆT NAM VÀ ASEAN

  DỰ ÁN THÍ ĐIỂM TẠI VIỆT NAM 2023

   

  Chúng tôi thân mời quý đối tác có năng lực tham gia nhóm nghiên cứu phát triển dự án hydrogen/ammonia xanh 2023 tại Việt Nam

  Các bên tham gia

  Bên điều phối và phát triển dự án

  1. Câu lạc bộ Hydrogen Việt Nam ASEAN (VAHC) @ www.vahc.com.vn
  2. Công ty TNHH Pacific Group (Pacific Group) @ www.pcgroup.vn

  Bên đầu tư

  1. Công ty TNHH Pacific Group (Pacific Group)
  2.  (bổ sung) các quỹ tài trợ năng lượng xanh của ASEAN và quốc tế khác

  Bên công nghệ hydrogen xanh

  1. TBD

  Bên công nghệ ammonia xanh

  1. TBD

  Bên cung cấp năng lượng xanh từ điện mặt trời và điện gió

  1. Mời Tập đoàn GENCO3 @ https://www.genco3.com/linh-vuc-hoat-dong/dau-tu-xay-dung/du-an-nha-may-dien-mat-troi-vinh-tan-2 hoặc các công ty đang sở hữu solar farm, wind farm có thể cung ứng điện sạch
  2. Bên thụ hưởng hydrogen xanh, ammonia xanh

  Công ty du lịch tại Bình Thuận và Ninh Thuận, khai thác xe buýt hydrogen kiểu mẫu

  Công ty phân bón phát triển sản phẩm mới từ ammonia xanh

  (Như Công ty GENCO3 tiêu thụ ammonia xanh để đồng đốt và khử khói cho tổ hợp điện than Vĩnh Tân)

   

  Trình tự thực hiện

  1. Các bên tham gia làm hội viên chính thức của CLB Hydrogen Việt Nam ASEAN @ www.vahc.com.vn
  2. Ưu tiên chọn lọc đối tác Việt Nam, Nhật Bản và Ý. Tất cả các bên Ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển dự án sản xuất và tiêu thụ hydrogen xanh thí điểm, đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam và Nhật Bản, 50 năm quan hệ Việt Nam và CH Ý
  3. Thực hiện workshop giới thiệu mô hình với Lãnh đạo Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương với sự tham gia của đại sứ các nước ASEAN và Nhật Bản và CH Ý
  4. Pacific Group cùng đối tác thu xếp nguồn vốn thực hiện
  5. Xúc tiến các đầu việc. Triển khai dự án.

   

  Tiến độ Thực hiện

  Hoàn thiện ký kết thỏa thuận và thực hiện lễ khởi động chính thức vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2023

   

  Liên hệ

  Ban Thư ký CLB VAHC

  Email: contact@vahc.com.vn  

   

  COOPERATION FOR DEVELOPMENT CHAIN OF GREEN HYDROGEN/AMONIA PROJECTS IN VIETNAM AND ASEAN

  FLAGSHP PROJECT IN VIETNAM 2023

   

  We would like to invite eligible partners to join our flagship green hydrogen and ammonia project in Vietnam

   

  Participating parties

  Project coordinator and developer

  1. Vietnam ASEAN Hydrogen Club (VAHC) @ www.vahc.com.vn

  2. Pacific Group Company Limited (Pacific Group) @ www.pcgroup.vn

  Investor

  3. Pacific Group Co Ltd (Pacific Group)

  4. (additional) other ASEAN and international green energy funding funds

  Green hydrogen technology side

  5. TBD

  Green ammonia technology side

  6. TBD

  7. Green energy supplier from a solar/wind farm in Binh Thuan and Ninh Thuan provinces

  (We will try to invite GENCO3 Group @ https://www.genco3.com/linh-vuc-hoat-dong/dau-tu-xay-dung/du-an-nha-may-dien-mat-troi-vinh-tan -2 or invite companies who own solar farm, wind farm that can provide clean electricity)

  8. Green hydrogen, green ammonia off takers

  Travel companies in Binh Thuan and Ninh Thuan, operate hydrogen buses in a pilot project

  Fertilizer company develops new product from green ammonia to introduce new products to the ASEAN market

  (For example, we try to invite GENCO3 Company consumes green ammonia for co-firing and de-smoke for Vinh Tan coal power complex)

   

  Working Procedure

  1. Participants become official members of Vietnam ASEAN Hydrogen Club @ www.vahc.com.vn

  2. Priority is given to select Vietnamese, Japanese and Italian partners to commemorate the 50 years anniversaries. All parties sign a cooperation agreement to develop a pilot green hydrogen production and consumption project, marking the 50th anniversary of Vietnam-Japan relations, 50 years of Vietnam-Italy relations

  3. Conduct workshop to introduce the model with Government Leaders, Central Economic Commission with the participation of diplomats of ASEAN countries, Japan and Italy

  4. Pacific Group and its partners arrange capital for implementation

  5. Promotion activities and Project Deployment.

   

  Timeline

  All agreements done and officially launch the project in September or October 2023.

   

  Contact

  VAHC Club Secretariat

  Email: contact@vahc.com.vn

   

  Zalo
  Hotline