Hokkaido Gas nhằm mục đích cải thiện cơ sở hạ tầng sử dụng dữ liệu, tổng hợp thông tin nội bộ và bên ngoài cũng như mở rộng dịch vụ

Hokkaido Gas nhằm mục đích cải thiện cơ sở hạ tầng sử dụng dữ liệu, tổng hợp thông tin nội bộ và bên ngoài cũng như mở rộng dịch vụ

    Hokkaido Gas đã phát triển một nền tảng thông tin tổng hợp và liên kết tất cả các loại dữ liệu thu được từ bên trong và bên ngoài công ty và sử dụng nó cho các hoạt động kinh doanh. Việc tổng hợp dữ liệu bán hàng như mức sử dụng khí đốt và tính toán tỷ lệ đã được hoàn thành và hoạt động bắt đầu vào tháng 10. Nhiều dữ liệu khác nhau được quản lý trong các hệ thống riêng biệt, chẳng hạn như thông tin khách hàng, thông tin tổng hợp/kế toán, mua nhiên liệu, lượng cung cấp khí đốt, v.v., sẽ được liên kết trong tương lai để phân tích sâu hơn, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động nội bộ và mở rộng dịch vụ . mục đích.

    Zalo
    Hotline