Hoàn thành thiết kế chi tiết Luật TKNL, đặt mục tiêu thực thi vào tháng 4 / Khảo sát toàn diện về năng lượng

Hoàn thành thiết kế chi tiết Luật TKNL, đặt mục tiêu thực thi vào tháng 4 / Khảo sát toàn diện về năng lượng

    Hoàn thành thiết kế chi tiết Luật TKNL, đặt mục tiêu thực thi vào tháng 4 / Khảo sát toàn diện về năng lượng

    Vào ngày 15, Tiểu ban Tiết kiệm Năng lượng của Ủy ban Tư vấn về Tài nguyên và Năng lượng (cơ quan tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp) đã biên soạn một thiết kế chi tiết để thực thi Luật Tiết kiệm Năng lượng sửa đổi. Đối với các nhà sản xuất ô tô và nhà sản xuất lò điện, hướng dẫn về tỷ lệ nhiên liệu phi hóa thạch trên tổng mức tiêu thụ điện trong năm tài khóa 2030 được đặt ở mức 59%. Để thúc đẩy đáp ứng nhu cầu (DR), một hệ thống cũng sẽ được thiết lập trong đó số lượng triển khai và khối lượng triển khai được nhập vào báo cáo định kỳ.

    Zalo
    Hotline