Công ty Điện lực Hokkaido ra mắt tổ chức mới nhằm phục hồi khu vực/Bắt đầu kinh doanh trong các lĩnh vực phi năng lượng kể từ ngày 1 tháng 11

Công ty Điện lực Hokkaido ra mắt tổ chức mới nhằm phục hồi khu vực/Bắt đầu kinh doanh trong các lĩnh vực phi năng lượng kể từ ngày 1 tháng 11

    Công ty Điện lực Hokkaido vào ngày 26 đã thông báo rằng họ sẽ thành lập ``Văn phòng Xúc tiến Đồng Sáng tạo Kinh doanh'' vào ngày 1 tháng 11. Ở Hokkaido, nhiều vấn đề khác nhau đã trở nên rõ ràng, bao gồm tình trạng suy giảm dân số trong khu vực và tình trạng thiếu lao động trong ngành công nghiệp cơ bản. Văn phòng nhằm mục đích hợp tác với các công ty cả trong và ngoài Hokkaido và khởi động các doanh nghiệp sẽ giải quyết các vấn đề và đóng góp cho sự phát triển của khu vực. Đầu tiên, chúng tôi hướng tới thương mại hóa các lĩnh vực công nghiệp cơ bản, du lịch và phúc lợi.

    Giám đốc điều hành Hiroyuki Suzuki phụ trách văn phòng này. Norifumi Shimizu, lãnh đạo Nhóm Sáng tạo Khu vực Mới tại Văn phòng Kế hoạch Doanh nghiệp, sẽ được bổ nhiệm làm giám đốc bộ phận. Phòng có 13 người làm việc, trong đó có những người kiêm nhiệm ở phòng ban khác.

    Zalo
    Hotline