CLB Hydrogen Việt Nam ASEAN (CLB VAHC) Và Hiệp hội Trung hòa Carbon Vịnh Lớn (GBACNA) ký kết hợp tác

CLB Hydrogen Việt Nam ASEAN (CLB VAHC) Và Hiệp hội Trung hòa Carbon Vịnh Lớn (GBACNA) ký kết hợp tác

  CLB Hydrogen Việt Nam ASEAN (CLB VAHC) Và Hiệp hội Trung hòa Carbon Vịnh Lớn (GBACNA) ký kết hợp tác

  Tại Diễn đàn Năng lượng Tương lai 2023, ông Nguyễn Ánh Tâm, phó chủ tịch CLB VAHC và ông Dennis Wu, Chủ tịch Hiệp hội Trung hòa Carbon Vịnh Lớn đã ký kết Biên bản hợp tác.

  (a) sứ mệnh của GBACNA là thúc đẩy sự phát triển của các sáng kiến liên quan đến tính trung lập carbon và tăng cường hợp tác và chuyển đổi ngành quốc tế như công nghệ hydrogen ở Việt Nam và khu vực ASEAN. GBACNA cùng với các thành viên của mình cung cấp hướng dẫn, hỗ trợ, xây dựng năng lực và giải pháp về công nghệ xanh, hydro hoặc năng lượng tái tạo khác, khử cacbon, trung hòa cacbon, dự án tín dụng cacbon, thị trường tín dụng cacbon, ESG, biến đổi khí hậu, tài chính cacbon và tài chính xanh.

  (b) sứ mệnh của VAHC là tạo sân chơi chính thức cho các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà phát triển dự án, nhà đầu tư tài chính, nhà tài trợ biến đổi khí hậu để hình thành cộng đồng hydro tại Việt Nam, miền Nam và khu vực ASEAN. Thông qua VAHC, các thành viên, cơ quan chính phủ và phi chính phủ, các nhà vận động năng lượng hydro, các nhà công nghệ và nhà đầu tư có thể gặp gỡ và chuyển giao các nguồn lực về nhân lực, quỹ đất, công nghệ và bí quyết, tài chính, xây dựng, cung cấp và tiêu thụ hydro tại cấp quốc gia và khu vực;

  Hai bên đã ký kết hợp tác trên các lĩnh vực sau đây:

  Các Chương trình Đào tạo và Chia sẻ Kiến thức: GBACNA có thể hợp tác với Câu lạc bộ Hydrogen để phát triển các chương trình đào tạo và hội thảo toàn diện về tính trung lập carbon, công nghệ xanh, tài chính xanh, thị trường tín chỉ carbon, hydro hoặc các công nghệ liên quan đến năng lượng tái tạo khác. Các chương trình này có thể giáo dục các chuyên gia, doanh nghiệp và cá nhân về các hoạt động bền vững, sản xuất, lưu trữ và sử dụng hydro cũng như các chủ đề liên quan khác. Chuyên môn của GBACNA về ESG, khử cacbon, biến đổi khí hậu, công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, tính trung hòa cacbon, thị trường tín chỉ cacbon và đào tạo tài chính xanh có thể bổ sung cho trọng tâm của Câu lạc bộ Hydro vào ngành năng lượng hydro và năng lượng tái tạo.

  Nghiên cứu và Phát triển: Sự hợp tác có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án hợp tác nghiên cứu và phát triển giữa GBACNA và các thành viên của Câu lạc bộ Hydro. Những nỗ lực chung có thể khám phá các giải pháp sáng tạo để tích hợp công nghệ hydro và công nghệ xanh vào quá trình khử cacbon, trung hòa cacbon, biến đổi khí hậu, ESG, phát triển bền vững, tài chính xanh, trình độ chuyên môn và quỹ đầu tư bền vững. Điều này có thể bao gồm tiến hành các nghiên cứu khả thi, dự án thí điểm và chia sẻ các phương pháp hay nhất để áp dụng hydro hoặc năng lượng tái tạo bền vững và công nghệ xanh.

  Chính sách và Vận động chính sách: GBACNA và Câu lạc bộ Hydro có thể làm việc cùng nhau để ủng hộ các chính sách và quy định thuận lợi nhằm thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ hydro, tính trung lập carbon, khả năng phục hồi & thích ứng với khí hậu, tài chính xanh và các hoạt động xanh hoặc carbon thấp. Bằng cách hợp lực, họ có thể truyền đạt hiệu quả lợi ích của hydro và phát triển bền vững tới các nhà hoạch định chính sách, các bên liên quan trong ngành và công chúng, thúc đẩy một môi trường hỗ trợ cho sự phát triển của nền kinh tế hydro ở Việt Nam và khu vực ASEAN.

  Cơ hội đầu tư và kết nối kinh doanh: Quan hệ đối tác có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các sự kiện kết nối kinh doanh, các phiên mai mối và diễn đàn đầu tư kết nối các thành viên GBACNA và mạng lưới của Câu lạc bộ Hydrogen. Sự hợp tác này có thể giúp xúc tác đầu tư vào các dự án carbon thấp hoặc khử carbon, dự án tín dụng carbon, cơ sở hạ tầng hydro hoặc tái tạo, dự án xanh hoặc tài chính và các sáng kiến năng lượng bền vững. Chuyên môn của GBACNA về tính trung lập carbon, thị trường tín dụng carbon, tài chính và năng lượng tái tạo có thể góp phần xác định các cơ chế tài trợ và thu hút đầu tư tư nhân và công cộng cho các dự án liên quan đến hydro.

  Xây dựng năng lực và chứng nhận: GBACNA và Câu lạc bộ Hydrogen có thể hợp tác phát triển các chương trình và tiêu chuẩn chứng nhận cho các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực hydro hoặc năng lượng tái tạo khác, thị trường tín dụng carbon, tài chính xanh và lĩnh vực trung hòa carbon. Các chứng chỉ này có thể nâng cao kỹ năng và chuyên môn của các cá nhân, đảm bảo lực lượng lao động đủ tiêu chuẩn có khả năng thúc đẩy hệ sinh thái năng lượng tái tạo và hydro bền vững tiến lên phía trước.

  Nhìn chung, mối quan hệ hợp tác giữa GBACNA và Câu lạc bộ Hydrogen ASEAN Việt Nam có thể tạo điều kiện trao đổi kiến thức, xây dựng năng lực, vận động chính sách và cơ hội kinh doanh trong các lĩnh vực trung hòa carbon, phát triển xanh, tài chính xanh, năng lượng tái tạo, công nghệ xanh, thị trường tín chỉ carbon và hydro công nghệ. Bằng cách hợp tác cùng nhau, họ có thể đóng góp vào sự tăng trưởng và tính bền vững của nền kinh tế hydro ở Việt Nam, khu vực ASEAN và hơn thế nữa.

  Zalo
  Hotline