Chính phủ cũng tham gia điện gió ngoài khơi, hệ thống đánh giá mới/Ủy ban điều tra Bộ Môi trường họp lần đầu

Chính phủ cũng tham gia điện gió ngoài khơi, hệ thống đánh giá mới/Ủy ban điều tra Bộ Môi trường họp lần đầu

    Cuộc họp đầu tiên của Bộ Môi trường được tổ chức vào ngày 11 để thiết lập một hệ thống đánh giá môi trường mới có thể cân bằng giữa việc đưa vào sản xuất điện gió ngoài khơi và bảo tồn môi trường. Ông đề xuất sửa đổi hệ thống hiện tại trong đó các nhà điều hành kinh doanh tiến hành đánh giá môi trường như khảo sát thực địa và giới thiệu một "hệ thống trung tâm" trong đó Bộ Môi trường thay mặt các nhà điều hành kinh doanh tham gia đánh giá. Trong các phiên điều trần với các tổ chức liên quan, Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát tác động của việc phát điện gió ngoài khơi đối với tự nhiên trong thời gian dài.

    Zalo
    Hotline