Bộ Môi trường thành lập “Ngân hàng nguồn nhân lực” / Cử chuyên gia đến chính quyền địa phương để hỗ trợ quá trình khử cacbon

Bộ Môi trường thành lập “Ngân hàng nguồn nhân lực” / Cử chuyên gia đến chính quyền địa phương để hỗ trợ quá trình khử cacbon

    Bộ Môi trường thành lập “Ngân hàng nguồn nhân lực” / Cử chuyên gia đến chính quyền địa phương để hỗ trợ quá trình khử cacbon


    Bộ Môi trường sẽ bắt đầu một dự án cử các cố vấn khử cacbon đến các chính quyền địa phương vào tháng Ba. Chúng tôi sẽ thành lập một “ngân hàng nhân lực” tập hợp các chuyên gia có kiến ​​thức về khử cacbon và cử nhân lực đến chính quyền địa phương trong một thời gian nhất định. Chúng tôi hỗ trợ xây dựng các chiến lược môi trường và thành lập các doanh nghiệp khử cacbon. Hỗ trợ sẽ được cung cấp nhằm áp dụng cho các khu vực tiên tiến khử cacbon. Văn phòng Nội các cũng sẽ thiết lập một hệ thống tương tự, nhưng Bộ Môi trường cũng có ý định hỗ trợ quá trình khử cacbon của chính quyền địa phương. Cố vấn được đăng ký từ các công ty và tổ chức liên quan đến môi trường.

    Zalo
    Hotline