Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp/Chỉ đạo với các biện pháp thể chế nhằm đón đầu thương mại hóa CCS/Tạo quyền lưu trữ, đưa ra các quy định an toàn

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp/Chỉ đạo với các biện pháp thể chế nhằm đón đầu thương mại hóa CCS/Tạo quyền lưu trữ, đưa ra các quy định an toàn

  Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã công bố vào ngày 6 phương hướng xem xét các biện pháp thể chế hướng tới thương mại hóa CCS (thu hồi và lưu trữ carbon dioxide). Ý tưởng là tạo ra “quyền thăm dò” và “quyền lưu trữ” dựa trên hệ thống cấp phép của Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp như một cơ chế để lưu trữ ổn định CO2 dưới lòng đất. Mục đích là để ngăn chặn và loại bỏ sự can thiệp từ bên thứ ba và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh phù hợp. Các quy định về an ninh nhằm đảm bảo kỷ luật kinh doanh cũng đang được thảo luận.

  Chính sách cơ bản của chính phủ để hiện thực hóa GX nêu rõ rằng họ sẽ nỗ lực xây dựng luật pháp cho việc thương mại hóa CCS càng sớm càng tốt và tạo ra môi trường kinh doanh để bắt đầu kinh doanh vào năm 2030. Trên cơ sở đó, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cùng ngày đã tổ chức cuộc họp các chuyên gia tại Tokyo và đưa ra phương hướng xem xét thiết kế hệ thống để thương mại hóa.

  Chúng tôi đề xuất một hệ thống xác lập quyền thăm dò và quyền lưu trữ dựa trên luật khai thác mỏ. Cấu trúc địa chất (hồ chứa) trong đó lớp phù hợp để lưu trữ CO2 như sa thạch được bao phủ bởi lớp che chắn như đá bùn không cho CO2 đi qua có thể lưu trữ CO2 bán vĩnh viễn nhưng vị trí thích hợp bị hạn chế. .

  Để thực hiện các dự án CCS một cách thích hợp, quyền sử dụng các khu vực để khoan thử nghiệm và lưu trữ sẽ được thiết lập, tương tự như Đạo luật Khai thác mỏ. Kế hoạch là tạo ra một hệ thống trong đó Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp sẽ chỉ định các khu vực như “các khu vực cụ thể” và người nắm giữ các quyền sẽ được xác định thông qua một cuộc thi công khai.

  Để hoạt động kinh doanh kho bãi được ổn định, các quy định an toàn sẽ được xem xét dựa trên Đạo luật An toàn Mỏ. Các quy định được đề xuất bao gồm yêu cầu tuân thủ và duy trì các tiêu chuẩn kỹ thuật và trình kế hoạch xây dựng.

  Mùa hè này, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã chọn một dự án kiểu mẫu để phát triển toàn diện hoạt động kinh doanh CCS, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon (CN) vào năm 2050. Điều này bao gồm năm trường hợp ở Nhật Bản và hai trường hợp ở nước ngoài. Tập đoàn Taisei đang tham gia vào một trong các dự án với tư cách liên quan đến xây dựng.

  Zalo
  Hotline