Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Tổng quan về tổ chức năm 2014, thành lập Ủy viên hội đồng cấp thoát nước cấp Vụ trưởng mới, thống nhất hoạt động với hệ thống 4 phòng ban

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Tổng quan về tổ chức năm 2014, thành lập Ủy viên hội đồng cấp thoát nước cấp Vụ trưởng mới, thống nhất hoạt động với hệ thống 4 phòng ban

   Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch sẽ sớm quyết định về tổ chức và năng lực cho năm 2024 cũng như hệ thống tiếp nhận công tác quản lý và bảo trì cấp nước thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi sẽ được chuyển giao cho Bộ đã được làm rõ. Tổ chức này sẽ được tổ chức lại và hoạt động theo phương thức tích hợp với cơ quan quản lý thoát nước thuộc thẩm quyền của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch. Đứng đầu tổ chức được tổ chức lại sẽ là một ``Phó Giám đốc Cấp thoát nước'' cấp giám đốc, người mới được thành lập trong Ban Thư ký. Thông qua quản lý hành chính tổng hợp đối với hệ thống nước và nước thải, chúng tôi sẽ có thể thực hiện các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn sự lão hóa và khả năng chống động đất của đường ống cũng như các cơ sở khác nói chung ở mỗi khu vực.

  Tại phiên họp Quốc hội thường kỳ năm nay, ``Đạo luật tăng cường chức năng của y tế công cộng, v.v.. Cơ quan quản lý liên quan'' đã được ban hành để chuyển giao việc quản lý nước thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Môi trường và Bộ Môi trường trong năm tài chính 2017. Việc quản lý nước sẽ được chuyển giao cho Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, bao gồm cả việc bảo trì và quản lý cơ sở vật chất, và cho Bộ Môi trường, bao gồm cả việc xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng nước, và cả hai bộ đều bắt đầu hoạt động. Giảm khối lượng công việc của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, vốn tiếp tục gia tăng do tác động của virus Corona mới.

  Là một cơ cấu tổ chức mới để quản lý tổng hợp quản lý cấp thoát nước, ba bộ phận (quy hoạch thoát nước, dự án thoát nước và cán bộ quản lý lưu vực sông) thuộc Cục Thoát nước của Cục Quản lý Nước và Bảo tồn Đất đai của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch sẽ tiếp tục. Hơn nữa, Phòng Cấp nước của Cục Y tế và Vệ sinh thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, cơ quan có thẩm quyền quản lý và phát triển cấp nước, sẽ được chuyển trực tiếp đến Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch. Phòng Thoát nước sẽ được bãi bỏ và việc quản lý nước và nước thải sẽ được xử lý bởi bốn bộ phận trực thuộc Phó Tổng Giám đốc Cấp thoát nước của Ban Thư ký: Phòng Quy hoạch Thoát nước, Phòng Kinh doanh Thoát nước, Cán bộ Quản lý Lưu vực và Phòng Cấp nước.

  Đứng đầu tổ chức mới được tổ chức lại sẽ là Phó Tổng cục trưởng phụ trách Cấp thoát nước cấp Tổng cục trưởng, người mới được thành lập trong Ban Thư ký với tư cách là Phó Tổng cục trưởng được bổ nhiệm phụ trách các chính sách cụ thể. Chức vụ Phó Tổng cục trưởng, Cục trưởng Cục Quản lý Nước và Bảo tồn đất hiện nay sẽ bị bãi bỏ, chức vụ Phó Tổng cục trưởng phụ trách Cấp thoát nước sẽ được thăng cấp theo thang bậc.

  Cục Phát triển vùng, là một cơ quan địa phương, đã thành lập một bộ phận để quản lý quản lý nước và nước thải ở các vùng sông. Dự án thoát nước hiện thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng trong khuôn khổ dự án phát triển đô thị cũng sẽ được chuyển giao cho Sở Sông ngòi.

  Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, không giống như đường bộ và sông, hệ thống nước và nước thải không được chính phủ quốc gia trực tiếp đặt hàng và chính quyền địa phương, nơi quản lý phần lớn kho, thường vận hành chúng theo cách tích hợp. Cân nhắc sự giống nhau và quen thuộc của nhiều nhân viên kỹ thuật chuyên ngành kỹ thuật vệ sinh môi trường khi họ còn là sinh viên, chúng tôi sẽ phát triển một cơ cấu tổ chức có thể thúc đẩy một cách hiệu quả các vấn đề cấp bách như các biện pháp chống lão hóa và trang bị thêm địa chấn cho hệ thống nước và nước thải .Nó đã phải như vậy.

  Khi Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Tetsuo Saito trả lời câu hỏi về thống nhất quản lý nước và nước thải tại phiên họp Quốc hội thường kỳ năm nay, ông đã chỉ ra chính sách phấn đấu giải quyết tình trạng thiếu kỹ sư ở chính quyền địa phương thông qua các biện pháp chi tiết và chính xác hơn. hỗ trợ hiệu quả.

  Zalo
  Hotline