Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Lập quy hoạch kỹ thuật cơ bản, phòng chống / giảm nhẹ thiên tai, v.v.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Lập quy hoạch kỹ thuật cơ bản, phòng chống / giảm nhẹ thiên tai, v.v.

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Lập quy hoạch kỹ thuật cơ bản, phòng chống / giảm nhẹ thiên tai, v.v.

  Hình ảnh minh họa trong tương lai của địa điểm xây dựng (từ tài liệu của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch)

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã xây dựng "Quy hoạch cơ bản kỹ thuật của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch lần thứ năm" để làm hướng dẫn cho chính sách kỹ thuật trong 5 năm kể từ năm 2022. Để ứng phó với các vấn đề kinh tế xã hội, chúng tôi đưa ra ba hướng: khả năng phục hồi an toàn đảm bảo tính bền vững ▽ thực hiện tăng trưởng kinh tế. Trên cơ sở này, chúng tôi sẽ đặt ra sáu lĩnh vực ưu tiên như "hiện thực hóa một xã hội nơi phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai là xu hướng chủ đạo" và nghiên cứu phát triển kỹ thuật và xây dựng tiêu chuẩn.


  Các lĩnh vực ưu tiên khác là ▽ Bảo trì cơ sở hạ tầng bền vững ▽ Hình thành các cộng đồng địa phương bền vững và thoải mái ▽ Phát triển cơ sở hạ tầng để hỗ trợ chu kỳ lành mạnh của nền kinh tế ▽ DX ▽ Khử cacbon Chất lượng cuộc sống thông qua việc sử dụng nhiều mặt không gian cơ sở hạ tầng Cải thiện. Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển chiến lược trong từng lĩnh vực trong vòng năm năm tới. Là một biện pháp xuyên suốt để thúc đẩy chính sách công nghệ, chúng tôi sẽ thực hiện việc mở rộng quốc tế, phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo lòng tin của xã hội.


  Là nỗ lực đầu tiên, đăng một "hình ảnh xã hội trong tương lai" nhìn về phía trước từ 20 đến 30 năm. Hình ảnh minh họa về địa điểm xây dựng thể hiện mục đích làm cho công việc xây dựng tự chủ và từ xa, giúp cải thiện năng suất và an toàn ngay cả khi thiếu công nhân.

  Zalo
  Hotline