3 Bảo lãnh Kết quả xử lý năm 2013/tổng ​​giá trị hợp đồng tăng 5,3%, phục hồi lên mức 14 nghìn tỷ yên lần đầu tiên sau 2 năm

3 Bảo lãnh Kết quả xử lý năm 2013/tổng ​​giá trị hợp đồng tăng 5,3%, phục hồi lên mức 14 nghìn tỷ yên lần đầu tiên sau 2 năm

  Ba công ty bảo lãnh thanh toán tạm ứng công trình công cộng ở Hokkaido, miền đông Nhật Bản và miền tây Nhật Bản đã tổng hợp kết quả bảo lãnh của họ cho năm tài chính 2023. Giá trị hợp đồng xây dựng và các dự án khác được bảo lãnh thanh toán tạm ứng tăng 5,3% so với năm trước lên 14.740,5 tỷ yên. Cả ba công ty đều tăng. Xét theo loại đơn đặt hàng, chính phủ và các cơ quan hành chính độc lập đều vượt con số của năm trước, phục hồi lên mức 14 nghìn tỷ yên lần đầu tiên sau hai năm. Số lượng bảo lãnh giảm 1,1% xuống còn 221.804 và số tiền bảo lãnh tăng 5,1% lên 5.753,9 tỷ Yên.

  Số tiền hợp đồng của khách hàng là 2,6736 nghìn tỷ yên, tăng 4,6% đối với chính phủ quốc gia, 1,5395 nghìn tỷ yên đối với các cơ quan hành chính độc lập, tăng 3,1% và 4 nghìn tỷ yên đối với các tỉnh, tăng 2,6%. , thành phố, phường, thị trấn và làng mạc tăng 5,3% lên 5.112,4 tỷ yên, các công ty đại chúng địa phương tăng 24,9% lên 208,6 tỷ yên, và các công ty khác tăng 24,3% lên 897,9 tỷ yên.

  Nhìn vào xu hướng về số lượng hợp đồng theo thẩm quyền của ba công ty, Kita Hosho đã tăng 11,2% lên 1.008 tỷ yên. Nó đã phục hồi so với năm trước, khi nó giảm xuống dưới mức 1 nghìn tỷ yên. Theo bên đặt hàng, các cơ quan hành chính độc lập tăng 43,5%, các công ty công cộng địa phương tăng 47,4%, các thành phố trực thuộc trung ương tăng 23,4%, các cơ quan khác tăng 20,9% và các quận tăng 3,1%.

  Doanh thu của East Hosho không thay đổi ở mức 7.764 tỷ yên, tăng 2,1%. Trong chính phủ quốc gia, trong khi có sự suy giảm mang tính phản động ở Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch và Bộ Môi trường, thì lại có sự gia tăng ở Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, còn có mức tăng về thủ đô và các quận là 1,6%, ở các thành phố, phường, thị trấn và làng mạc tăng 3,4%, các tập đoàn công địa phương tăng 25,8% và ở các khu vực khác tăng 7,6%.

  Nishi Hosho tăng 7,7% lên 1.712,2 tỷ đồng. Con số này tăng 6,4% đối với các tỉnh, 18,2% đối với các cơ quan hành chính độc lập và 57,1% đối với các tổ chức công cộng khác.

  Nhìn vào chín khối trên toàn quốc, số tiền hợp đồng đã tăng lên ở Hokkaido, Tohoku, Kanto, Kinki, Chugoku và Kyushu. Tính theo tỉnh, 27 tỉnh có số lượng cao hơn năm trước, bao gồm Nara, Saga, Miyazaki, Tottori và Yamaguchi.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:    https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:    https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline