Tiểu ban phát triển môi trường kinh doanh CCS, duyệt dự luật/Cơ quan năng lượng, tháng 4

Tiểu ban phát triển môi trường kinh doanh CCS, duyệt dự luật/Cơ quan năng lượng, tháng 4

    Tiểu ban phát triển môi trường kinh doanh CCS, duyệt dự luật/Cơ quan năng lượng, tháng 4

    Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp/Cục Tài nguyên và Năng lượng sẽ thành lập một tiểu ban để xem xét các chi tiết của dự luật "Luật kinh doanh CCS (tên tạm thời)" để cải thiện môi trường kinh doanh cho CCS (thu giữ và lưu trữ carbon dioxide) . Các cuộc thảo luận sẽ bắt đầu trên cơ sở các báo cáo của hội đồng chuyên gia được công bố vào ngày 10, "Tóm tắt cuối cùng về lộ trình dài hạn của CCS" và "Luật kinh doanh CCS (tên tạm thời)". Dự kiến, cuộc họp đầu tiên sẽ được tổ chức sau tháng 4 khi việc lựa chọn thành viên ủy ban hoàn tất. Dự luật nhằm mục đích được đệ trình lên phiên họp bất thường của Quốc hội sớm nhất vào mùa thu.

    Zalo
    Hotline