Tài nguyên trực tuyến về các quy tắc và tiêu chuẩn pin nhiên liệu và hydro

Tài nguyên trực tuyến về các quy tắc và tiêu chuẩn pin nhiên liệu và hydro

  Chào mừng bạn đến với Báo cáo an toàn về hydro và pin nhiên liệu
  Hiệp hội pin nhiên liệu & năng lượng hydro xuất bản Báo cáo an toàn về hydro và pin nhiên liệu, một ấn phẩm điện tử hai tháng một lần cung cấp thông tin về việc phát triển các mã và tiêu chuẩn về pin nhiên liệu và hydro cũng như thông tin an toàn liên quan.

  Giày sneaker và

  Phiên bản báo cáo an toàn pin nhiên liệu và hydro mới nhất
  Số tháng 9 năm 2023 của Báo cáo an toàn pin nhiên liệu và hydro có sẵn trực tuyến tại đây.

  Ủy ban điều phối tiêu chuẩn pin nhiên liệu và hydro quốc gia
  Trang web này hỗ trợ các hoạt động của Ủy ban điều phối tiêu chuẩn và quy tắc pin nhiên liệu và hydro quốc gia, một cơ quan bao gồm một số lượng lớn các tổ chức liên quan đến việc phát triển các quy tắc và tiêu chuẩn cho hệ thống năng lượng hydro và pin nhiên liệu

  Mã & Tiêu chuẩn Hydro/Pin Nhiên liệu
  FCHEA quản lý www.fuelcellstandards.com, theo dõi sự phát triển trên toàn thế giới của hơn 400 tiêu chuẩn hydro và pin nhiên liệu.

  Lời cảm ơn Tài liệu này dựa trên công việc được Bộ Năng lượng hỗ trợ theo Hợp đồng phụ tiêu chuẩn số 4000187972 theo số giải thưởng DOE DE-AC05-00OR22725 cho Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge (ORNL).

  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Báo cáo này được chuẩn bị như một báo cáo về công việc được tài trợ bởi một cơ quan của Chính phủ Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ hay bất kỳ cơ quan nào trong đó, cũng như bất kỳ nhân viên nào của họ, cũng như ORNL đều không đưa ra bất kỳ bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào hoặc chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, thông tin, bộ máy, sản phẩm hoặc quy trình được tiết lộ hoặc tuyên bố rằng việc sử dụng sẽ không vi phạm quyền sở hữu tư nhân. Việc tham chiếu ở đây đến bất kỳ sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ thương mại cụ thể nào theo tên thương mại, nhãn hiệu, nhà sản xuất hoặc cách khác không nhất thiết cấu thành hoặc ngụ ý sự chứng thực, khuyến nghị hoặc ưu ái của Chính phủ Hoa Kỳ hoặc bất kỳ cơ quan nào của Chính phủ Hoa Kỳ. Quan điểm và ý kiến ​​của các tác giả trình bày ở đây không nhất thiết nêu rõ hoặc phản ánh quan điểm của Chính phủ Hoa Kỳ hoặc bất kỳ cơ quan nào của Chính phủ Hoa Kỳ hoặc của ORNL. 

  Zalo
  Hotline