MOE Nhật Bản chọn các dự án được trợ cấp cho Chương trình "Dự án trình diễn năm tài chính 2022 về Hệ thống lưu thông tài nguyên nhựa hướng tới một xã hội khử cacbon"

MOE Nhật Bản chọn các dự án được trợ cấp cho Chương trình "Dự án trình diễn năm tài chính 2022 về Hệ thống lưu thông tài nguyên nhựa hướng tới một xã hội khử cacbon"

  MOE Nhật Bản chọn các dự án được trợ cấp cho Chương trình "Dự án trình diễn năm tài chính 2022 về Hệ thống lưu thông tài nguyên nhựa hướng tới một xã hội khử cacbon"
  Bộ Môi trường (MOE), Nhật Bản, đã quyết định cải cách việc sử dụng nhựa thông thường nhằm đẩy nhanh việc thiết lập một hệ thống tái chế tài nguyên góp phần tạo ra một xã hội khử cacbon.

  Trong Chương trình này, MOE Nhật Bản thực hiện các dự án trình diễn cần thiết để giải quyết các thách thức kỹ thuật và đạt được thương mại hóa bằng cách phát triển các vật liệu thay thế nhựa có nguồn gốc từ tài nguyên hóa thạch và nâng cấp các hệ thống và công nghệ tái chế nhựa.

  Đối với Chương trình năm tài chính 2022, MOE Nhật Bản kêu gọi đăng ký cho các dự án được trợ cấp từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2022 cho vòng đăng ký thứ tư và từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 năm 2022 cho vòng đăng ký thứ năm.

  Theo kết quả của quá trình sàng lọc sơ bộ dựa trên các tài liệu ứng dụng và đánh giá của Ủy ban Đánh giá và Đánh giá bao gồm các chuyên gia, MOE Nhật Bản đã chọn các dự án được nêu dưới đây.

  Đề cương của Chương trình "Dự án trình diễn năm tài chính 2022 cho Hệ thống tuần hoàn tài nguyên nhựa hướng tới một xã hội khử cacbon"
  Bộ Giáo dục Nhật Bản đã quyết định cải cách việc sử dụng nhựa thông thường để đẩy nhanh việc thiết lập hệ thống tái chế tài nguyên nhựa, góp phần tạo ra một xã hội ít carbon và nền kinh tế tuần hoàn. Để đạt được mục tiêu này, MOE Nhật Bản đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nhựa sinh học, v.v. có nguồn gốc từ các nguồn tài nguyên tái tạo thay thế nhựa có nguồn gốc từ tài nguyên hóa thạch.

  Ngoài ra, MOE Nhật Bản thực hiện các dự án sau với mục đích giảm lượng khí thải CO2 có nguồn gốc năng lượng trong toàn bộ hệ thống tái chế tài nguyên nhựa bằng cách nâng cấp các công nghệ và hệ thống tái chế cho các vật liệu nhựa khó tái chế.

  (i) Các dự án trình diễn chuyển đổi sang nhựa sinh học tiết kiệm CO2 (tài nguyên tái tạo) thay thế nhựa có nguồn gốc từ hóa thạch và để thực hiện xã hội

  (ii) Dự án trình diễn xây dựng quy trình tái chế nhựa và giảm phát thải CO2


  kết quả tuyển chọn
  Trong vòng thứ tư của các ứng dụng của Chương trình này, MOE Nhật Bản đã nhận được 2 ứng dụng và do kết quả sàng lọc sơ bộ các tài liệu ứng dụng và đánh giá của Ủy ban Đánh giá và Đánh giá bao gồm các chuyên gia, không có dự án nào được chọn. Ngoài ra, MOE Nhật Bản đã nhận được 3 đơn đăng ký cho vòng đăng ký thứ năm và do kết quả sàng lọc sơ bộ các tài liệu đăng ký và đánh giá của Ủy ban Đánh giá và Đánh giá bao gồm các chuyên gia, họ đã chọn 1 dự án tái chế như hình bên dưới.

  (ii) Dự án trình diễn xây dựng quy trình tái chế nhựa và giảm phát thải CO2
  Tên pháp nhân: NIKKOU TRADING CO., LTD.
  Tên dự án: Dự án trình diễn sản xuất và phát triển túi tái chế 100% từ phim đã qua sử dụng

  Zalo
  Hotline