Kyushu Electric Power ra mắt hoàn toàn REIT tư nhân/Công ty mới bắt đầu hoạt động vào năm tài chính 2025

Kyushu Electric Power ra mắt hoàn toàn REIT tư nhân/Công ty mới bắt đầu hoạt động vào năm tài chính 2025

    Công ty TNHH Điện lực Kyushu vào ngày 19 đã thông báo rằng họ sẽ thành lập một công ty con thuộc sở hữu 100% vốn để xử lý hoạt động kinh doanh quản lý tài sản bất động sản vào ngày 1 tháng 7. Vào năm 2025, chúng tôi sẽ bắt đầu vận hành REIT (quỹ tín thác đầu tư bất động sản) tư nhân kết hợp các bất động sản do Kyushu Electric Power phát triển. Mục đích là để tái đầu tư phí quản lý REIT và các quỹ khác vào các dự án phát triển đô thị do Kyushu Electric Power thực hiện, từ đó tăng cường lợi nhuận của toàn bộ hoạt động kinh doanh phát triển đô thị.

    Tên công ty mới là "Cố vấn đầu tư phát triển đô thị Kyuden". Thủ đô sẽ là 200 triệu yên và địa điểm sẽ là Phường Chuo, Thành phố Fukuoka. Người đại diện vẫn chưa được quyết định.

    Zalo
    Hotline