Khử cacbon trong khí thành phố, thiết kế hệ thống nhằm mục đích 30 năm/Cơ quan Năng lượng thảo luận riêng về các biện pháp trung và dài hạn

Khử cacbon trong khí thành phố, thiết kế hệ thống nhằm mục đích 30 năm/Cơ quan Năng lượng thảo luận riêng về các biện pháp trung và dài hạn

    Ngày 23, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Cục Tài nguyên và Năng lượng đã công bố chủ trương xem xét thiết kế hệ thống trung hòa carbon khí đô thị trong ngắn hạn đến khoảng năm 2030 và trung và dài hạn sau đó . Đầu tiên, để bơm 1% khí mê-tan tổng hợp (e-methane) vào cơ sở hạ tầng hiện có như đường ống vào năm 2030, chính phủ sẽ khẩn trương đưa ra các quy định và hệ thống cần thiết để giúp các doanh nghiệp quyết định đầu tư vào sản xuất khí mê-tan điện tử. Các biện pháp mở rộng thị trường e-metan sau năm 2030 cũng sẽ được thảo luận riêng.

    Zalo
    Hotline