Hợp tác với Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch của tỉnh / cải thiện việc xử lý và ứng phó với vật liệu tăng cao, kết thúc cuộc họp giám đốc phần giám sát 4 mục đã thống nhất

Hợp tác với Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch của tỉnh / cải thiện việc xử lý và ứng phó với vật liệu tăng cao, kết thúc cuộc họp giám đốc phần giám sát 4 mục đã thống nhất

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Hợp tác với Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch của tỉnh / cải thiện việc xử lý và ứng phó với vật liệu tăng cao, kết thúc cuộc họp giám đốc phần giám sát 4 mục đã thống nhất

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch và tất cả các tỉnh đã đồng ý làm việc về các biện pháp đổ thải đối với các công trình và hoạt động công cộng, thiết lập thời gian xây dựng xem xét hai ngày một tuần, thay đổi thiết kế phù hợp và thay đổi hợp đồng, dựa trên các vấn đề mới nhất trong ngành xây dựng. Nửa đầu năm 2022, "Cuộc họp của các Trưởng ban Giám sát Khối, v.v." (Cuộc họp của các Giám đốc Hợp đồng Đấu thầu) đã kết thúc tại khu vực Shikoku vào ngày 19, và thỏa thuận đã được phê duyệt tại 8 khối trên toàn quốc. Chính phủ quốc gia và chính quyền địa phương sẽ làm việc cùng nhau để cải thiện việc đối xử với công nhân xây dựng như công nhân lành nghề và ứng phó với giá vật liệu xây dựng tăng.


  Các vấn đề sẽ được thống nhất là: ▽ Cải thiện chế độ đãi ngộ đối với công nhân lành nghề, v.v. ▽ Đảm bảo việc xây dựng các công trình công cộng diễn ra suôn sẻ ▽ Cải thiện hợp đồng đấu thầu ở các thành phố sử dụng Hội đồng liên lạc kinh doanh hợp đồng công trình công cộng tỉnh (Liên đoàn công trình công cộng tỉnh) ▽ Cải thiện công trình xây dựng nghề nghiệp Thúc đẩy việc sử dụng hệ thống (CCUS) -4.


  Về cải thiện việc xử lý, chính phủ quốc gia, các tỉnh và thành phố hợp tác để thiết lập các mức giá kế hoạch phù hợp và thúc đẩy các biện pháp bán phá giá. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp phá giá đối với các hoạt động đã bị chậm trễ trong việc cải thiện so với công việc xây dựng. Yêu cầu chính quyền địa phương xác nhận việc phá vỡ giá hợp đồng, trong đó thể hiện rõ việc chia nhỏ các khoản chi phúc lợi theo luật định. Chúng tôi sẽ khẩn trương thực hiện các cải tiến để đảm bảo thời gian xây dựng phù hợp có tính đến hai ngày một tuần và chuẩn bị cũng như dọn dẹp.


  Để đảm bảo việc thi công các công trình công cộng diễn ra suôn sẻ, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố, hư hỏng và chuẩn hóa thời gian thi công. Để đối phó với giá vật liệu và nhiên liệu xây dựng tăng cao và sự chậm trễ trong giao hàng, chúng tôi chia sẻ nhu cầu thay đổi thiết kế phù hợp và thay đổi hợp đồng, chẳng hạn như cài đặt và vận hành các điều khoản trượt. Chúng tôi cũng đã làm việc để vận hành đúng các nguyên tắc thay đổi thiết kế.


  Để trực tiếp khuyến khích các thành phố cải thiện hoạt động của hệ thống hợp đồng đấu thầu, chúng tôi cũng đồng ý về nguyên tắc tổ chức các hợp đồng công cấp tỉnh ở tất cả các tỉnh.


  Năm ngoái, sự kiện này đã được tổ chức ở tất cả các tỉnh, và năm nay, các cuộc họp sẽ được tổ chức ở nhiều nơi khác nhau từ tháng này với sự tham gia của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch.

  Zalo
  Hotline