Hokuriku điện Shiga 2, "bằng chứng mạnh mẽ" đã phủ nhận hoạt động của lỗi trên và giải quyết / tích lũy

Hokuriku điện Shiga 2, "bằng chứng mạnh mẽ" đã phủ nhận hoạt động của lỗi trên và giải quyết / tích lũy

    Hokuriku điện Shiga 2, "bằng chứng mạnh mẽ" đã phủ nhận hoạt động của lỗi trên và giải quyết / tích lũy

    ◆ Incheoptering của đai khai thác / hai lần đến trang web / thu được sự hiểu biết
    Tại Ủy ban điều tiết hạt nhân, Nhà máy điện năng lượng điện Shiga của Hokuriku, một cuộc họp kiểm tra phù hợp tiêu chuẩn quy định mới đã công nhận lời giải thích về năng lượng điện Hokuriku, từ chối hoạt động của cơ sở, là "nói chung là phù hợp". Ngoài Luật Lớp đất thông thường, Ủy ban quản lý đã kêu gọi một cuộc khảo sát bổ sung về các giải thích năng lượng điện Hokuriku bằng cách sử dụng luật tĩnh mạch Minero. Điều này xác nhận rằng không có lỗi hoạt động ngay dưới cơ sở quan trọng, dẫn đến đường dẫn để khởi động lại.

    Zalo
    Hotline