"Chiến lược nguồn nhân lực"/mục tiêu số đầu tiên của Okinawa Electric Power để trao quyền cho phụ nữ

"Chiến lược nguồn nhân lực"/mục tiêu số đầu tiên của Okinawa Electric Power để trao quyền cho phụ nữ

    Vào ngày 14, Công ty Điện lực Okinawa đã xây dựng ``Chiến lược nguồn nhân lực'' đầu tiên để thúc đẩy quản lý nguồn nhân lực và công bố mục tiêu tăng tỷ lệ phụ nữ ở các vị trí quản lý lên 1,5 lần so với mức năm 2019 vào năm 2025. Trong năm tài chính 2022, số lượng phụ nữ ở các vị trí quản lý tăng 1,21 lần so với năm trước, nhưng công ty sẽ nâng cao hơn nữa mục tiêu nhằm khuyến khích nguồn nhân lực đa dạng hơn đóng vai trò tích cực. Tỷ lệ phụ nữ trong số những người được tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ cũng sẽ tăng từ 5,9% trong năm tài chính 2013 lên 20% trong tương lai.

    Chính sách cơ bản của chiến lược nguồn nhân lực là “Tạo môi trường”, “Tạo cá nhân” và “Tạo tổ chức” và đặt ra các chỉ số hiệu suất chính (KPI) cho từng chủ đề, chẳng hạn như sự đa dạng và sự an toàn.

    Zalo
    Hotline