Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Tăng cường nỗ lực hướng tới ngành xây dựng bền vững, tăng cường tìm hiểu thực tế về các giao dịch thương mại phù hợp

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Tăng cường nỗ lực hướng tới ngành xây dựng bền vững, tăng cường tìm hiểu thực tế về các giao dịch thương mại phù hợp

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch sẽ tăng cường nỗ lực nhằm hiện thực hóa ngành xây dựng bền vững vào năm tài chính 2024. Trước tình hình giá vật liệu xây dựng tăng cao, chúng tôi sẽ tăng cường điều tra tình hình thực tế nhằm tối ưu hóa giao dịch giữa hai nước. Điều này sẽ dẫn đến sự truyền dẫn giá. Chúng tôi cũng đang thúc đẩy việc xử lý đất xây dựng đúng cách. Dựa trên hệ thống đăng ký người điều hành bãi chăn nuôi bắt đầu vào tháng 5, chúng tôi sẽ theo dõi dòng đất đến đích cuối cùng và xác nhận xem hệ thống có được vận hành phù hợp hay không. Ngoài ra, công ty có kế hoạch điều tra tình trạng thanh toán chi phí y tế và an toàn. 

  Để tăng tính bền vững của ngành xây dựng ▽ Đảm bảo hiệu quả của Đạo luật kinh doanh xây dựng, v.v. (Số tiền yêu cầu ngân sách năm tài chính 2024 là 108 triệu yên) ▽ Cải thiện sức hấp dẫn của ngành xây dựng thông qua cải cách phong cách làm việc, v.v. 285 triệu yên) - sẽ được thăng hạng trên cả hai bánh.

  Để đảm bảo tính hiệu quả của Đạo luật Kinh doanh Xây dựng, v.v., chúng tôi sẽ tăng cường ``khảo sát về tình trạng giao dịch thầu phụ, v.v.'' hàng năm với mục đích làm cho các giao dịch giữa các nhà thầu phụ trở nên phù hợp hơn. Cho đến nay, mục tiêu chính là các công ty lớn do tỷ lệ thu phí nhưng sẽ tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cục Kinh tế Xây dựng và Bất động sản cho biết: “Chúng tôi mong muốn cải thiện phương pháp khảo sát và quy mô khảo sát để có thể nắm bắt chính xác tình hình thực tế”. Kế hoạch này nhằm tăng số lượng các công ty được nhắm tới cho các cuộc khảo sát giám sát tại chỗ. Dựa trên kết quả điều tra, xác định các giao dịch không phù hợp. Cung cấp hướng dẫn và giám sát cho các công ty xây dựng trong quá trình kiểm tra tại chỗ.

  Chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy việc tái chế vật liệu xây dựng. Vào tháng 5, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã thiết lập hệ thống đăng ký cho các doanh nghiệp tư nhân vận hành bãi chứa nhằm làm rõ lộ trình xử lý đất xây dựng, bao gồm cả đất đã đi qua các bãi chứa làm bãi chứa tạm thời. Thời gian ân hạn một năm đã được ấn định cho quá trình đăng ký. Hệ thống sẽ được triển khai đầy đủ vào ngày 1 tháng 6 năm 2024 và cho phép người dùng kiểm tra dòng chảy của đất đến đích cuối cùng. Để chuẩn bị triển khai đầy đủ, chúng tôi sẽ điều tra và xác nhận trạng thái hoạt động của hệ thống, bao gồm cả trạng thái xử lý hiện tại của các doanh nghiệp đã đăng ký.

  Về chi phí an toàn và sức khỏe, có những vấn đề như hiểu lầm giữa chính phủ và cấp dưới về gánh nặng chi phí và không đủ kinh phí để đảm bảo. Để giải quyết vấn đề, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã tạo một mẫu cho ''bảng xác nhận hạng mục biện pháp an toàn và sức khỏe'' để làm rõ liệu nhà thầu chính hay nhà thầu phụ sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp và trả tiền cho họ. Một ước tính tiêu chuẩn thể hiện rõ ràng chi tiết chi phí cũng được lên kế hoạch chuẩn bị trong năm tài chính 2023. Khi các công cụ này được triển khai, một cuộc khảo sát tiếp theo sẽ được thực hiện về tình trạng thanh toán chi phí an toàn và sức khỏe trong năm tài chính 2024.

  Để xây dựng một ngành xây dựng bền vững, Tiểu ban Các vấn đề cơ bản được thành lập bởi Hội đồng Công nghiệp Xây dựng Trung ương của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch (Chukenshin) và Tiểu ban Xây dựng Công nghiệp của Hội đồng Phát triển Cơ sở Hạ tầng Xã hội (Social Review) Vào ngày 8, họ đã hoàn thiện một báo cáo tạm thời sẽ trở thành khuyến nghị của họ. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch sẽ xem xét sửa đổi pháp lý dựa trên các khuyến nghị.

  Zalo
  Hotline