Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Điều tra tình hình sau khi áp dụng các nguyên tắc BIM/CIM/Thu thập các vấn đề và phản ánh chúng trong EIR và hướng dẫn

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Điều tra tình hình sau khi áp dụng các nguyên tắc BIM/CIM/Thu thập các vấn đề và phản ánh chúng trong EIR và hướng dẫn

  Trong năm tài chính 2023, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch sẽ theo dõi tình hình triển khai BIM/CIM, được áp dụng về nguyên tắc cho công trình kỹ thuật dân dụng và xây dựng dưới sự kiểm soát trực tiếp. Ngoài việc thu thập và sắp xếp các vấn đề cũng như các thông lệ tốt, chúng tôi đã nắm bắt được tình trạng chia sẻ dữ liệu hiện tại giữa các bên đặt hàng. Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra trạng thái sử dụng mô hình 3D của nhà thầu. Các kết quả tiếp theo sẽ được phản ánh trong EIR (Yêu cầu thông tin của bên đặt hàng), trong đó tóm tắt các yêu cầu đối với việc sử dụng BIM/CIM mà các nhà thầu cần có, cũng như các chính sách và hướng dẫn thực hiện.

  Một cuộc họp của "Ủy ban xúc tiến BIM / CIM" (Chủ tịch: Giáo sư Nobuyoshi Yabuki, Trường Cao học Kỹ thuật, Đại học Osaka) bao gồm ngành công nghiệp, học viện và chính phủ sẽ được tổ chức trực tiếp và trực tuyến vào ngày 10, và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch sẽ thảo luận về các phương pháp tiếp theo sau khi áp dụng nguyên tắc này.

  Dựa trên cơ sở áp dụng nguyên tắc bắt đầu từ tháng 4, chúng tôi sẽ tập trung vào việc thu thập các vấn đề trong năm 2011. Chúng tôi sẽ theo dõi tình hình triển khai BIM/CIM từ ba khía cạnh: ▽Hiểu các vấn đề trong quá trình triển khai ▽Tình hình triển khai các hạng mục được đề xuất nhằm mục đích sử dụng nâng cao hơn ▽Sưu tầm và sắp xếp các ví dụ hay.

  Hiểu trạng thái hiện tại và trạng thái lý tưởng của việc chia sẻ dữ liệu, trong đó dữ liệu cần thiết cho việc thực hiện công việc và xây dựng được chia sẻ bởi bên đặt hàng. Xác nhận số tiền ước tính để xem xét chi phí tiêu chuẩn. Chúng tôi cũng sẽ nắm bắt được tình trạng sử dụng mô hình 3D của nhà thầu (constructor).

  Các kết quả tiếp theo sẽ được phản ánh trong EIR, các chính sách và hướng dẫn thực hiện, cũng như các tài liệu ước tính trong tương lai.
  Vào tháng 3, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã biên soạn một chính sách triển khai áp dụng BIM/CIM, sẽ được chuẩn hóa trong công trình xây dựng dân dụng và xây dựng dưới sự kiểm soát trực tiếp. Xem xét các tiêu chuẩn hiện có để phù hợp với điều này. "Hướng dẫn sử dụng BIM/CIM (Dự thảo) Tập 1 Phiên bản chung", "Hướng dẫn triển khai BIM/CIM cho khách hàng (Dự thảo)" và "Hướng dẫn tạo mô hình 3D có thể chuyển giao (Dự thảo)" sẽ được sửa đổi trước.

  Tại cuộc họp, định hướng cho năm 2011 cũng được trình bày liên quan đến nỗ lực nâng cao năng suất thông qua BIM/CIM. Ưu tiên thông tin bàn giao bao gồm nội bộ bên đặt hàng làm cơ sở truyền tải thông tin, tích hợp hiệu quả (tính toán số lượng) bằng mô hình 3D. Ngoài ra, chúng tôi sẽ xem xét việc chia sẻ tài liệu (chia sẻ dữ liệu) với các nhà thầu và ban quản lý dự án.

  Zalo
  Hotline