Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch tiến tới khử cacbon bằng thiết bị xử lý hàng hóa chạy bằng nhiên liệu hydro/trình diễn tại chỗ tại cảng Yokohama và Kobe

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch tiến tới khử cacbon bằng thiết bị xử lý hàng hóa chạy bằng nhiên liệu hydro/trình diễn tại chỗ tại cảng Yokohama và Kobe

    Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch sẽ tiến hành trình diễn tại chỗ sử dụng thiết bị xử lý hàng hóa chạy bằng hydro tại các cảng nội địa trong năm tài chính 2025. Đây là một phần trong nỗ lực hình thành một "cảng trung hòa carbon (CNP)" nhằm mục đích khử cacbon cho các cảng và khu vực ven biển. Cần cẩu được trang bị pin nhiên liệu hydro và máy phát điện động cơ hydro sẽ được thử nghiệm tại cảng Yokohama và Kobe. Dữ liệu thu được từ cuộc trình diễn sẽ được phân tích và môi trường sẽ được cải thiện, bao gồm cả việc sửa đổi các tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết để triển khai trên quy mô đầy đủ vào khoảng năm 2026.

    Zalo
    Hotline