Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản / Thực hiện khảo sát chi phí lao động trong tháng 10 cả trực tuyến và bằng văn bản để đảm bảo câu trả lời đáng tin cậy và chính xác

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản / Thực hiện khảo sát chi phí lao động trong tháng 10 cả trực tuyến và bằng văn bản để đảm bảo câu trả lời đáng tin cậy và chính xác

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch và Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản đã công bố chi tiết về “Khảo sát về chi phí lao động trong các công trình công cộng”, nhằm kiểm tra mức lương trả cho người lao động có tay nghề tính đến tháng 10. Như những năm trước, khoảng 10.000 dự án công trình công cộng sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên, khoảng 110.000 công nhân lành nghề sẽ được khảo sát và tiền lương thực tế sẽ được tổng hợp cho từng ngành trong số 51 ngành nghề được sử dụng để ước tính chi phí. Một trong những trọng tâm là liệu Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch và bốn tổ chức lớn của ngành xây dựng có thể đạt được mức tăng lương `` trên 5% '' vào năm 2024 dựa trên chi phí nhân công thiết kế công trình công cộng hay không. Điều quan trọng là tất cả các kỹ thuật viên làm việc trên công trình xây dựng được khảo sát phải chuẩn bị các mẫu khảo sát một cách đáng tin cậy và chính xác, đồng thời Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đặc biệt kêu gọi các nhà thầu chính đảm bảo rằng họ nhận thức đầy đủ về điều này.

  Khảo sát nhằm thu thập số liệu cơ bản khi điều chỉnh đơn giá nhân công thiết kế dùng để lập dự toán công trình công cộng. Các dự án được điều tra sẽ được lựa chọn trong số các dự án xây dựng do các bộ, quận, thành phố được chỉ định và các cơ quan hành chính độc lập đặt hàng, mỗi dự án có chi phí hơn 10 triệu yên và các nhà thầu sẽ được thông báo từ tháng 8 trở đi. Các nhà thầu và nhà thầu phụ sẽ được yêu cầu điền vào biểu mẫu khảo sát về mức lương và các thông tin khác của những công nhân đã làm việc tại chỗ vào tháng 10. 38 ngành nghề có số lượng mẫu ít cũng sẽ được khảo sát vào tháng 9.

  Phương pháp khảo sát sẽ là trực tuyến hoặc bằng văn bản, với tùy chọn khảo sát trực tiếp. Các câu trả lời sẽ được kiểm tra dựa trên sổ cái tiền lương và báo cáo xây dựng hàng ngày, và nếu có bất kỳ nghi ngờ hoặc điều chỉnh nào phát sinh, cuộc khảo sát sẽ được thực hiện qua điện thoại.

  Mẫu hiệu quả đã dao động quanh 85.000 người trong những năm gần đây, nhưng đã giảm xuống còn 78.000 vào năm 2011. Cuộc khảo sát trực tuyến đang ở năm thứ hai hoạt động toàn diện. Chúng tôi một lần nữa yêu cầu tất cả các nhà thầu phụ, bao gồm cả chủ đơn vị, phản hồi trong công việc xây dựng mục tiêu và nhà thầu chính phải phổ biến thông tin kỹ lưỡng. Tỷ lệ mẫu không hợp lệ bị từ chối là 20,3% vào năm 2013 và đang giảm dần qua các năm. Mục đích là để cải thiện hơn nữa bằng cách kêu gọi thiết lập các quy tắc làm việc tuân thủ Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động hiện hành và tổ chức các tài liệu xác minh như sổ cái tiền lương.

  Trong phiếu khảo sát cần ghi chính xác các chế độ hưu trí chưa được ghi vào sổ lương, tiền lương đột xuất. Các khoản trợ cấp lạm phát được thêm vào như một lĩnh vực trong cuộc khảo sát trước sẽ được phản ánh chính xác nhất để xác định tình hình tiền lương thực tế một cách sát sao nhất có thể. Lần này, một thay đổi nhỏ đối với bảng câu hỏi đã được thực hiện bằng cách tăng số chữ số trong cột bảo hiểm việc làm liên quan đến các khoản khấu trừ chi phí phúc lợi theo luật định, giúp có thể nhập số tiền từ 10.000 yên trở lên.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline