Các biện pháp phá giá kinh doanh, tiến độ cải thiện ở các thành phố / khảo sát của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch

Các biện pháp phá giá kinh doanh, tiến độ cải thiện ở các thành phố / khảo sát của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch

  Các biện pháp phá giá kinh doanh, tiến độ cải thiện ở các thành phố / khảo sát của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch


  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch sẽ tăng cường các nỗ lực cho các biện pháp phá giá đối với các hoạt động đặt hàng của thành phố. Theo khảo sát thực tế tính đến ngày 1/7/2021, các thành phố chưa áp dụng hệ thống khảo sát giá đấu thầu thấp hoặc hệ thống giá giới hạn tối thiểu chiếm khoảng một nửa tổng số. Dựa trên tình hình cải thiện không tiến triển so với công việc xây dựng mà cả hai hệ thống gần như đã thâm nhập, chính sách là "hình dung" việc đưa vào thực tế cả hai hệ thống dưới dạng có thể so sánh với các chính quyền địa phương lân cận vào cuối năm tài chính. Đây cũng sẽ là một nội dung chính trong chương trình nghị sự tại các cuộc họp khu vực có sự tham dự của các nhà thầu từ chính quyền địa phương.
  Kết quả của cuộc khảo sát FY21 về công tác khảo sát, khảo sát và thiết kế dựa trên các hướng dẫn hoạt động của Luật Nâng cao chất lượng công trình công cộng (Luật Đảm bảo chất lượng công trình công cộng) đã được công bố vào ngày 14.


  Các biện pháp bán phá giá hầu như phổ biến trong chính phủ quốc gia, các quận và các thành phố do chính phủ chỉ định, nhưng khoảng 50% thành phố tự trị (895 nhóm trong năm trước) đã không áp dụng cả hai hệ thống này. Mặc dù có thể nói là đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng việc đưa hệ thống vào xây dựng vẫn còn ở mức thấp khi xem xét việc đưa hệ thống vào xây dựng đã đạt 1640 nhóm (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2009), tức là khoảng 95%. Khoảng 31% trong số 39 tổ chức (42 tổ chức) như tổng công ty đại chúng đặc biệt chưa được giới thiệu.


  Tỷ lệ số trường hợp đặt thời hạn thực hiện trong quý 4 của hoạt động kinh doanh đặt hàng trong năm 2008 là ▽ quốc gia = 83,4% (năm trước là 83,5%) ▽ tập đoàn đặc biệt = 55,6% (58,0%) ▽ Quận = 64,2% (66,3%) ▽ Thành phố do pháp lệnh chỉ định = 69,6% (67,9%) ▽ Thành phố trực thuộc = 58,7% (58,1%). Nó gần như đi ngang kể từ năm trước.


  Điều tra xem có hay không các tiêu chuẩn và hướng dẫn đã được thiết lập để tham khảo vận hành như các chỉ số để đảm bảo thời gian thực hiện và các thay đổi thiết kế. Kể cả trường hợp các tiêu chuẩn và hướng dẫn của các tổ chức khác được áp dụng với những sửa đổi phù hợp, thời gian hoàn thành là 90% trở lên ở các quận, 70% trở lên ở các thành phố trực thuộc trung ương và việc thay đổi thiết kế là 80% trở lên ở các quận và thành phố. Hơn 50% vận hành các tiêu chuẩn và hướng dẫn. Chúng tôi cũng đã điều tra tình hình áp dụng của các phương pháp hợp đồng đấu thầu khác với cạnh tranh về giá và nhận thấy rằng tỷ lệ áp dụng phương pháp đánh giá toàn diện là dưới 10% ở các thành phố.


  Kết quả khảo sát được phổ biến thông qua Hội đồng đặt hàng của từng khối, Hội đồng trưởng bộ phận giám sát, Hội đồng liên lạc hợp đồng kinh doanh công trình công cộng cấp tỉnh. Nó cho thấy rằng sự phù hợp của công việc đặt hàng kinh doanh là không thể thiếu để nâng cao chất lượng công trình xây dựng.

  Zalo
  Hotline