Ủy ban Châu Âu xây dựng chiến lược về CCUS/chuẩn bị rõ ràng cho việc tạo lập thị trường trong năm

Ủy ban Châu Âu xây dựng chiến lược về CCUS/chuẩn bị rõ ràng cho việc tạo lập thị trường trong năm

    Ủy ban Châu Âu, cơ quan điều hành của Liên minh Châu Âu (EU), gần đây đã phát triển chiến lược quản lý carbon công nghiệp để thu hồi, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS) và vận chuyển carbon dioxide (CO2). Nó mô tả hướng phát triển công nghệ, các hệ thống cần thiết để cải thiện môi trường CCUS và khuôn khổ đầu tư. Cụ thể, ông cho biết sẽ bắt đầu công việc chuẩn bị vào năm 2024 để xem xét gói chính sách cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông và tạo thị trường. Sự kết hợp giữa các công ty cung cấp CO2 và các công ty vận tải/lưu trữ cũng sẽ được thúc đẩy.

    Zalo
    Hotline