Nikkenkyo / Kết quả 8 lần đóng cửa trong 4 tuần Chỉ số tháng 11 năm 2023 là 5,59, trong đó 10 lần đóng cửa là cao nhất kể từ cuộc khảo sát.

Nikkenkyo / Kết quả 8 lần đóng cửa trong 4 tuần Chỉ số tháng 11 năm 2023 là 5,59, trong đó 10 lần đóng cửa là cao nhất kể từ cuộc khảo sát.

  Vào ngày 29, Hội đồng Liên minh Nhân viên Công nghiệp Xây dựng Nhật Bản (Nikkenkyo, do Shusaku Kinami làm chủ tịch) đã công bố kết quả kết thúc ``Chiến dịch Step Up'' được tổ chức vào tháng 11 năm 2023. Chỉ số đóng cửa 4 tuần 8 tuần, điều chỉnh số ngày đóng cửa trung bình tại các nơi làm việc được phản hồi để có thể so sánh với các tháng khác, là 5,59 nơi làm việc đóng cửa, tăng 0,32 ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn vào số ngày đóng cửa, 10 cơ sở đóng cửa chiếm 17,9% tổng số, đây là số ngày đóng cửa cao nhất lần đầu tiên kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu.

  Cuộc khảo sát đã được trả lời bởi 4.246 hội thảo thuộc các công đoàn trực thuộc. Chỉ số không gian đóng theo công trình dân dụng là 5,79 địa điểm đã đóng đối với công trình dân dụng và 5,42 địa điểm đã đóng đối với công trình xây dựng, một sự cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 11. Chỉ số không gian hạn chế trung bình theo năm cũng đang có xu hướng cải thiện và tăng đều.

  Số ngày đóng cửa trung bình mỗi tháng, tính bằng cách chia tổng số địa điểm đóng cửa cho số địa điểm làm việc, là 6,99 ngày, cao nhất từ ​​trước đến nay. Khi các công ty liên kết tăng cường nỗ lực giữ nơi làm việc của họ đóng cửa tám ngày một tuần, 71,1% có sáu địa điểm đóng cửa trở lên (Chủ Nhật + hai ngày đóng cửa) và 49,9% có tám địa điểm đóng cửa trở lên (đóng cửa tất cả các ngày). Nhìn vào tổng số ngày cơ sở đóng cửa, 17,9% số người được hỏi cho biết cơ sở đã đóng cửa trong 10 ngày. 22,3% có 10 không gian kín trở lên.

  Nhìn vào sự phân bổ số ngày đóng cửa theo công trình xây dựng dân dụng, 21% công trường có 8 ngày đóng cửa, tiếp theo là 19,6% cho 10 công trường đóng cửa. 55,3% có từ 8 không gian kín trở lên, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Đối với công trình xây dựng, 10 nơi đóng cửa và 4 nơi đóng cửa là phổ biến nhất với tỷ lệ 16,5%. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu, 10 cơ sở đóng cửa là cao nhất. Tiếp theo là 14,2% ở 8 không gian kín và tỷ lệ 8 địa điểm đóng cửa trở lên tăng 8% lên 45,4%. 26,1% nơi làm việc có 4 không gian kín trở xuống và cần tiếp tục có các biện pháp đối phó.

  Theo hiệp hội liên kết, chỉ số cơ sở đóng cửa 8 tuần cao nhất là 6,54 cơ sở đóng cửa và thấp nhất là 4,14 cơ sở đóng cửa. Sự khác biệt đã nhỏ hơn lần trước. Nikkenkyo nói, ``Mặc dù có tình trạng phân cực tùy thuộc vào các công đoàn và công ty, chúng tôi đang chứng kiến ​​sự gia tăng tổng thể về các tiêu chuẩn.'' (Nikkenkyo)

  Zalo
  Hotline